logotype
May 02, 2019

ຂະຫຍາຍເວລາຮັບກ໋ອບປີ້ເທຣດຟຼີ

ຮຽນລູກຄ້າທຸກທ່ານ

ເຮົາມີຂ່າວດີມາຝາກ! ເຮົາຂະຫຍາຍເວລາທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາເປັນໜຶ່ງໃນເທຣດເດີ 300 ທ່ານ ທີ່ຈະມີໂອກາດກ໋ອບປີ້ເທຣດຟຼີໄປຮອດກາງເດືອນພຶດສະພາແລ້ວ

ຈາກເທຣດເດີເປັນຮ້ອຍໆຄົນທ່ານອາດເປັນຜູ້ຖືກເລືອກ

ຮີບຕ້ວາໂອກາດທີ່ຈະມີອະນາຄົດທີ່ດີນີ້ໃວ້ເຖີດ