logotype
April 18, 2019

ຍົກລະດັບການພັດທະນາເທັກໂນໂລຊີ

ຮຽນລູກຄ້າທີ່ນັບຖື,

ທາງພວກເຮົາມີຂ່າວດີທີ່ຈະມາແຈ້ງໃຫ້ທຸກທ່ານຮັບຮູ້ວ່າ ໃນຕົ້ນເດືອນ ພຶດສະພາ ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດນີ້ ທາງເຮົາຈະມີການເປີດໂຕການບໍລິການລະບົບ Copytrading. ພິເສດໄປກ່ອນຫັ້ນແມ່ນສຳລັບລູກຄ້າ 300ຄົນ ທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຮັດການຝາກເງິນຈຳນວນ $800 ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ເຂົ້າບັນຊີເທຣດປະເພດ ECN Copytrade ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າບໍລິການໃດໆ.

ຮອດເວລາລຸ້ນລາງວັນໃຫຍ່ແລ້ວ!