logotype
February 20, 2020

ການຝາກເງິນທີ່ສະດວກຂຶ້ນ

ໃນຕອນນີ້ຂັ້ນຕອນການເປີດບັນຊີແທ້ ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເລືອກຊ່ອງທາງການຝາກເງິນແລ້ວ ທ່ານສາມາດເລືອກຊ່ອງທາງການຝາກເງິນເມື່ອຕອນທີ່ຕ້ອງການຝາກເງິນໃນເທື່ອທຳອິດໄດ້ເລີຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານເຮັດການຝາກເງິນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານຈະສາມາດຝາກເງິນ ແລະ ຖອນເງິນໄດ້ທີ່ຊ່ອງທາງນີ້ຊ່ອງທາງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງໃນຄັ້ງນີ້