logotype
October 23, 2022

ເວລາຂອງ Server ມີການປ່ຽນແປງ

ເຖິງນັກລົງທຶນທຸກທ່ານ,

ວັນທີ່ 30 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການປັບປ່ຽນເວລາຈາກປົກກະຕິ GMT+3 ເປັນ GMT+2 ເນື່ອງຈາກເວລາໃນໂຊນສາຫະພາບຢູ່ໂຣບມີການປ່ຽນແປງ.

ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້, ເວລາການຊື້ຂາຍຈະມີການປ່ຽນແປງຈາກ ວັນຈັນເວລາ 00:05 (GMT+2) ເຖິງ ວັນສຸກເວລາ 23:00 (GMT+2). ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ເວລາຂອງການເປີດຕະຫຼາດຊ້າກ່ວາປົກກະຕິ 1 ຊົ່ວໂມງໃນເຊົ້າວັນຈັນ.

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອປັບປ່ຽນກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງນີ້ດ້ວຍ.ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາດີ,
ທີມງານ FXCL