logotype
June 29, 2020

ການປ່ຽນແປງເວລາສຳຫຼັບຄູ່ໂລຫະ

ເຖິງເທຣດເດີທຸກທ່ານ,
ເນື່ອງຈາກມີການສະຫຼອງວັນປັດປ່ອຍເອກະລາດຂອງອາເມລິກາ, ຕະຫຼາດການເທຣດທອງຄຳ ແລະ ເງິນ ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນ ວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2020.
ຈະມີການປິດການເທຣດຄູ່ໂລຫະຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 3 ກໍລະກົດ ທີ່ ເວລາ 19:45 (Server time), ແລະ ຈະເປີດອີກຄັ້ງໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2020 ເວລາ 1:01 ໂມງ (Server time), ໂດຍເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຕາລາງດັ່ງກ່າວນີ້.

ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານແຕ່ການປັບປ່ຽນດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ມີຜົນກັບເຄື່ອງມືການເທຣດ (Forex instruments). ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍໃຫ້ທ່ານປັບປ່ຽນກົນລະຍຸດການຊື້ຂາຍຕາມຕາລາງການປ່ຽນແປງດ້ານເທິງດ້ວຍ.

ດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາດີ,
ທີມງານສະໜັບສະໜູນ FXCL