ເສິມສັກກະຍະພາບທາງການເງິນຂອງທ່ານ ມາສ້າງເງິນກັບ FXCL ໃນຊ່ວງ COVID-19×
logotype
December 12, 2018

ໂປຣແກຣມ MT4 ມີການອັບເດດເວີຊັນໃໝ່

ຮຽນນັກລົງທຶນ, 

ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2018 ໂປຣແກຣມ MetaTrader 4 ເວິຊັນໃຫມ່ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ. 

ໂດຍເວິຊັນໃໝ່ມີການປ່ຽນແປງດັ່ງນີ້: 

1. ປ່ຽນ MQL5 Storage operation protocol ໃນ MetaEditor
ໃນການຊັບພ໋ອດສ່ວນຂອງ shared projects, operation ພາຍໃນ MQL5 Storage ໄດ້ມີການອັບເດດ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຳປັນຕ້ອງເຮັດການ checkout ຂໍ້ມູນທັງໝົດຈາກ storage ຫຼັງຈາກມີການອັບເດດໂປຣແກຣມ ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໃວ້ໃນ MQL5 Storage ຈະບໍ່ຫາຍ ຫຼື ມີຜົນກະທົບໃນຕອນທີ່ເຮັດການອັບເດດ ເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານ Commit ການປ່ຽນແປງທີ່ເຮັດທັງໝົດໄປໃວ້ໃນ MQL5 Storage ກ່ອນທີ່ຈະອັບເດດ.

2. ແກ້ໄຂ errors ແລະ ພັດທະນາດ້ານຄວາມສະຖຽນຂອງໂປຣແກຣມ.

ການອັບເດດຈະເຮັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຜ່ານລະບົບ Live Update.ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື, 
ທີມງານ FXCL