logotype
December 13, 2018

ການຝາກຖອນຜ່ານ Bitcoin ປິດໃຫ້ບໍລິການ

ຮຽນນັກລົງທຶນ,

ເນື່ອງຈາກລາຄາ Bitcoin ໄດ້ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ີຄວາມສ່ຽງສຳລັບສະກຸນເງິນນີ້ ເຮົາຈື່ງໄດ້ປິດການໃຫ້ບໍລິານ ຝາກ ຖອນ ຜ່ານ Bitcoin ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າ.

ລູກຄ້າທີ່ເຄິີຍ ຝາກ ຖອນ ຜ່ານ Bitcoin ທ່ານສາມາດເລືອກ ຝາກ ຖອນ ຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໄດ້ ກະລຸນາເບີ່ງຊ່ອງທາງການ ຝາກ ຖອນ ໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊ ແລະ ເລືອກຊ່ອງທາງໃໝ່ເມື່ອທ່ານເຮັດການຝາກເງິນ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ເຮົາ


ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື,
ທີມງານຊັບພ໋ອດ FXCL