logotype
March 26, 2020

FXCL ຍັງໃສ່ໃຈທ່ານເປັນຢ່າງດີ

ຮຽນນັກລົງທຶນທຸກທ່ານ,

FXCL ໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າເປັນໂບຣກເກຮທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຮົາ. ໂດຍພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ບໍລິການມາຕັ້ງແຕ່ມີ 2006 ເຊິ່ງໃນຊ່ວງທີ່ມີການລະບາດຂອງໂວຣັດໂຄໂລນາ ແລະ ສະຖານະການທາງເສດຖະກິດທີບໍ່ແນ່ນອນທົ່ວໂລກນີ້ ເຮົາຂໍຮຽໜແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາຍວ່າ FXCL ໄດ້ມີມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງຍິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮົາຈສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີບັນຫາ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນງານຜ່ານເຫດການລະດັບໂລກທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາແລ້ວເປັນເວລາ 14 ປີ ນັ້ນເປັນເຮົາໃສ່ໃຈໃນເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະລູກຄ້າຂອງເຮົາ ຄວາມປອດໄພແມ່ນລະດັບຄວາມສຳຄັນສູງສຸດຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວໃດ FXCL ຈະຍັງຄົງປະຕິບັດງານຕໍ່ໄປ

ເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນໃນການຕໍ່ສູ່ກັບໄວຣັດໂຄໂລນາ ແລະ ປົກປ້ອງທ່ານ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດພ້ອມກັບສ້າງກຳໄລໄປກັບ FXCL
ຂໍໃຫ້ທ່ານມີສຸກຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີລາຍໄດ້ທີ່ໝັ່ນຄົງໄປກັບເຮົາ

ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື,
FXCL