FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
 

ໂບັນດວັນກຳມະກອນ

ລາງວັນສຳລັບການເຮັດວຽກໜັກ ! ຮັບໂບນັດ 100% ທີ່ຍັງເຫຼືອໃນບັນຊີເທຣດເຖີງຈະມີການຖອນເງິນ ສາມາດຖອນອອກມາໄດ້ໃວກວ່າໂບນັດເກົ່າ 1.5 ເທົ່າ

 
ເທຣດຄົບຈຳນວນ lot ເປັນ 1/15 ຂອງຍອດໂບນັດເພື່ອຖອນໂບນັດ
ຂໍໂບນັດໄດ້ $2,000 ຕໍ່ທ່ານ
ໂບນັດມີອາຍຸ 180 ມື້

ຂັ້ນຕອນການຮັບໂບນັດ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດດ້ວຍຍອດເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ເພື່ອຮັບໂບນັດ 100%

 

ເທຣດຕໍ່ພ້ອມກັບໂບນັດຫຼັງຈາກມີການຖອນເງິນ

 

ເທຣດຄົບຈຳນວນ lot ເປັນ 1/15 ຂອງຍອດໂບນັດ (ຈຳນວນເຕັມ ຫຼື ຍອດຄົງເຫຼືອ) ເພື່ອຖອນໂບນັດ

 
ຝາກເງິນ
 

ເງືອນໄຂໂບນັດ

 • ສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ 27 ເມສາ ຈົນຮອດ 15 ພຶດສະພາ 2020
 • ລູກຄ້າທີ່ຜ່ານການຢືນຢັນຕົວຕົນແລ້ວເທົ່ານັ້ນຈື່ງຈະຂໍໂບນັດໄດ້
 • ຂໍໂບນັດໄດ້ເຖິງ $2,000 ຕໍ່ທ່ານ
 • ສາມາດຂໍໂບນັດເຂົ້າບັນຊີເທຣດໄດ້ຫຼາຍບັນຊີ
 • ສາມາດຂໍໂບນັດເຂົ້າບັນຊີເທຣດໝາຍເລກເກົ່າໄດ້ພຽງເທື່ອດຽວ
 • ໂບນັດມີອາຍຸ 180 ມື້ ຫຼັງຈາກວັນທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ໃນການຖອນໂບນັດ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງເທຣດໃຫ້ຄົບຈຳນວນ lot ເປັນ 1/15 ຂອງຍອດໂບນັດທີ່ຍັງຄົງມີຢູ່ໃນບັນຊີເທຣດ
 • ຖ້າມີການຖອນເງິນ ຫຼື ໂອນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດ ໂບນັດຈະຖືກຫັກອອກບາງສ່ວນ ໂດຍຍອດໂບນັດທີ່ຖືກຫັກອອກຈະເທົ່າກັບຍອດຖອນ ຫຼື ໂອນລະຫວ່າບັນຊີເທຣດ
 • ຖ້າມີການຖອນເງິນ ຫຼື ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດ ຈຳນວນ lot ທີ່ເທຣດໄປກ່ອນໜ້ານັ້ນຈະຖືກຍົກເລີກ ການຄຳນວນຍອດເທຣດສຳລັບໂບນັດສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະເລີ່ມໃໝ່ຫຼັງຈາກມີການຖອນເງິນຫຼືໂອນເງິນແລ້ວ
 • ໂບນັດນີ້ເປັນໂບນັດສຳລັບລູກຄ້າຄົນ ຟິລິປີນ ໄທ ລາວ ແລະ ໄນຈີເລຍ ເທົ່ານັ້ນ
 • ກະລຸນາອ່ານເງືອນໄຂໂບນັດເທົ່ສໄປເພີ່ມເຕີມ