logotype

ເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປ

ນັບສະເພາະອໍເດີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນການ Non-qualified ຄືອໍເດີ່ນັ້ນໆຕ້ອງປິດຕາມຈຳນວນ pip ຕັ້ງແຕ່ 3 ເທົ່າຂອງ spread (ຢ່າງໜ້ອຍ 3 pips ຂື້ນໄປ) ແລະຖືອໍເດີ່ຫຼາຍກວ່າ 3 ນາທີຂື້ນໄປ.

 

 1. ໂບນັດແຕ່ລະປະເພດສາມາດຂໍໄດ້ 1ຄັ້ງຕໍ່ 1ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ຍົກເວັ້ນໂບນັດທີ່ມີການແຈ້ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄວ້ (ໃນກໍລະນີທີ່ໂບນັດສາມາດຂໍໄດ້ຫລາຍຄັ້ງ ທ່ານບໍ່ສາມາດຂໍໂບນັດພ້ອມໆກັນຫລາຍບັນຊີໄດ້) ໃຫ້ທ່ານສົ່ງຂໍໂບນັດເຂົ້າມາທີ່ອີເມລ໌ lao@fxclearing.com ທ່ານສາມາດເບີ່ງແບບຟອມການຂໍໂບນັດໄດ້ທີ່ຂໍ້ (4)
 2. ການສົ່ງອີເມລ໌ຂໍໂບນັດສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃນ 1 ອາທິດຫຼັງຈາກທຳການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີໂດຍໃນຂະນະທີ່ຂໍໂບນັດ ຍອດ Equity ໃນບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານຈະຕ້ອງເຫຼືອບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 50% ຂອງຍອດໂບນັດທີ່ຂໍ.
 3. ໂບນັດສາມາດຖອນ ຫຼື ນຳມາເທຣດໄດ້ເມື່ອເທຣດຄົບ 1/5 standard lot ຂອງຍອດໂບນັດ ທຽບໃສ່ເງິນ USD ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸເພີ່ມເຕີມໄວ້ໃນໂບນັດນັ້ນໆ ນັບສະເພາະອໍເດີທີ່ບໍ່ແມ່ນ non-qualified ແລະ hedging
  ຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບໂບນັດ ທ່ານສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ເມື່ອເທຣດຄົບ ($60 / 5 = 12 standard lot) ນັບສະເພາະອໍເດີ່ທີ່ບໍ່ເປັນການ Non-qualified ແລະ hedging.
  ຕົວຢ່າງການຄຳນວນ lot  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບໂບນັດ ຢູ່ໂຣ  100 EUR , ລູກຄ້າຕ້ອງເທຣດໃຫ້ຄົບ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ 20 lots, ເພາະ 100 EUR = 123 USD, ສະນັ້ນ 1/5 standard lot ຈຶ່ງເທົ່າກັບ 24.6 lots ນັບສະເພາະອໍເດີ່ທີ່ບໍ່ເປັນການ Non-qualified ແລະ hedging.
 4. ເມື່ອທ່ານເທຣດຄົບຕາມເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດແລ້ວ ລະບົບຈະຍ້າຍໂບນັດ (Credit) ເຂົ້າໄປໃນຍອດ Balance ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດແລະທ່ານສາມາດຖອນເງິນອອກມາໄດ້ທັນທີ
 5. ໃນການຂໍໂບນັດ ໃຫ້ທ່ານສົ່ງອີເມລ໌ມາທີ່  lao@fxclearing.com. ຫົວຂໍ້ອີເມລ໌ຂຽນວ່າ Bonus request ແລະຂຽນເນື້ອໃນຕາມດ້ານລຸ່ມນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດພາຍໃນ 5 ວັນ ຕາມວັນທາງລັດຖະການ.
 6. 1. Name: (ຊື່ແລະນາມສະກຸນເປັນພາສາອັງກິດ)
  2. Account number: (ໝາຍເລກບັນຊີຊື້ຂາຍ)
  3. Bonus type: (ຊື່ໂບນັດເປັນພາສາອັງກິດ)
   
 7. FXCL Markets Ltd. ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການຍົກເລີກໂບນັດເນື່ອງຈາກການເຮັດ Arbitrage ຫຼືການ Hedging ລະຫວ່າງບັນຊີ ແລະບໍ່ສາມາດຮັບຂໍຮັບໂບນັດອື່ນໆໄດ້ອີກໃນອານາຄົດ.
 8. ຖ້າທ່ານເຮັດການຖອນເງິນ ຫຼື ໂອນເງິນອອກຈາກບັນຊີກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍໂບນັດ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ ແລະ ຖ້າທ່ານເຮັດການຖອນເງິນ ຫຼື ໂອນເງິນອອກຈາກບັນຊີກ່ອນທີ່ຈະເທຣດຄົບເງື່ອນໄຂໃນການຖອນໂບນັດ ໂບນັດນັ້ນຈະຖືກຍົກເລີກ. 
 9. FXCL Markets Ltd. ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກການຄິດໄລ່ຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງນັກລົງທຶນຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃດໆ ທີ່ເກີດຈາກນັກລົງທຶນ.
 10. ໂບນັດຈະຖືກຍົກເລີກຖ້າທາງເຮົາກວດສອບພົບວ່າມີການໄຊ້ວິທີການທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນການໄດ້ໂບນັດມາ.
 11. FXCL Markets Ltd. ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການຍົກເລີກຫຼືແກ້ໄຂປ່ຽນແປງໂບນັດໃດໆ.
 12. ເມື່ອ Equity ຕ່ຳກ່ວາ ຫຼື ເທົ່າກັບຈຳນວນ Credit ທ່ານຈະຖືກຍົກເລີກ ໂບນັດ/ເງິນຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ນອກຈາກໂບນັດນັ້ນຈະລະບຸໃວ້ແບບອື່ນ. ໃຫ້ລະວັງບັນຊີອາດຖືກ Margin Call ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນ Stop Out ໄດ້.
 13. ສາມາດຮັບໂບນັດໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳນວນເງິນຝາກລວມຂອງທຸກບັນຊີ ນ້ອຍກວ່າຈຳນວນເງິນຖອນລວມຂອງທຸກບັນຊີ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ໄດ້ລະບຸເພີ່ມເຕີມໄວ້ສຳຫຼັບໂບນັດນັ້ນໆ.
 14. ບັນຊີໜຶ່ງບັນຊີສາມາດມີໂບນັດທີ່ active ຢູ່ໄດ້ໜຶ່ງໂບນັດເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຕ້ອງການຂໍໂບນັດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ທ່ານເທຣດໃຫ້ຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດກ່ອນ ຫລືທຳການເປີດບັນຊີໃໝ່ຂື້ນມາ.
 15. ໂບນັດຈະຖືກຍົກເລີກເມື່ອບັນຊີບໍ່ໄດ້ມີການລັອກອິນພາຍໃນ 90 ວັນຈົນບັນຊີຖືກລັອກໄປ.
 16. ຖ້າເທຣດບໍ່ຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດພາຍໃນ 120 ວັນ ໂບນັດຈະຖືກຍົກເລີກ (ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວັນໝົດອາຍຸໄວ້ໃນໂບນັດນັ້ນໆ).
 17. ວິທີການນັບຈຳນວນ lot ຂອງໂບນັດ.

  ຕົວຢ່າງ ທ່ານໄດ້ຮັບໂບນັດມາເປັນຈຳນວນ $150 ແລະເງື່ອນໄຂຄືເທຣດໃຫ້ຄົບ 10% (150/10) = 15 standard lot

  ຈຳນວນ lot ຄື ຈຳນວນທີ່ເຮົາໃສ່ໃນຊ່ອງ Volume ຕອນເປີດອໍເດີ່ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:


  ໃຫ້ທ່ານນັບຈຳນວນ lot ລວມກັນຂອງທຸກອໍເດີ່ (ນັບສະເພາະອໍເດີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນການ scalping ແລະ hedging) ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້ ຖ້າຄົບຕາມເງື່ອນໄຂຕອນໃດ ທ່ານກໍ່ຈະສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້.


  * ສຳຫຼັບບັນຊີທີ່ມີຫົວໜ່ວຍເປັນເຊັນ ໃຫ້ທ່ານເອົາມາຄູນ100 ເຊັ່ນ: ຖ້າເງື່ອນໄຂຄື 15 standard lot ແລະທ່ານເທຣດບັນຊີເຊັນ ໃຫ້ທ່ານນັບລວມໃຫ້ຄົບ 1,500 lot ກໍ່ຈະຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ.
 18. ໂບນັດທຸກປະເພດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີຖືເປັນກຳມະສິດຂອງບໍລິສັດຈົນກວ່າເທຣດຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການຍົກເລີກໂບນັດ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະເມີດເງື່ອນໄຂ ຫຼື ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆ ອັນເປັນຜົນຈາກການຍົກເລີກກັ່ງກວ່າ ທັງການຂາດທຶນ, ຄວາມເສຍຫາຍ, margin call, ຫຼື ຖືກປິດອໍເດີໂດຍ stop out ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນລິຂະສິດການເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມໂບນັດໂດຍປາສະຈາກການຊີ້ແຈງເຫດຜົນ.
 19. ລູກຄ້າຈະຕ້ອງເຮັດການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າມີການເທຣດຈາກບຸກຄົນທີສາມ ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາຍົກເລີກໂບນັດ ຫຼື ລີເບດທັງໝົດ.
 20. ຄືນເງິນສຳລັບບັນຊີປະເພດ Standard ຈະຍົກເວັ້ນສຳລັບການເທຣດຄູ່ເງິນທີ່ຄ່າສະເປຣດເປັນ 0
 21. ໂບນັດໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນບັນຊີປະເພດ ECN Pro
 22. ໂບນັດຕ່າງໆສຳຫຼັບບັນຊີຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນສູງສຸດ 500$ ຕໍ່ຄົນ
 23. Negative balance on accounts with an active tradable bonus is not annulled and may be deducted from the Client's funds during profit withdrawal.
 24. No bonuses are allowed for the Live Contest Account.