logotype

ເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປ

ນັບສະເພາະອໍເດີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນການ Non-qualified ຄືອໍເດີ່ນັ້ນໆຕ້ອງປິດຕາມຈຳນວນ pip ຕັ້ງແຕ່ 3 ເທົ່າຂອງ spread (ຢ່າງໜ້ອຍ 3 pips ຂື້ນໄປ) ແລະຖືອໍເດີ່ຫຼາຍກວ່າ 3 ນາທີຂື້ນໄປ.

 

 1. ໂບນັດແຕ່ລະປະເພດສາມາດຂໍໄດ້ 1ຄັ້ງຕໍ່ 1ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ຍົກເວັ້ນໂບນັດທີ່ມີການແຈ້ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄວ້ (ໃນກໍລະນີທີ່ໂບນັດສາມາດຂໍໄດ້ຫລາຍຄັ້ງ ທ່ານບໍ່ສາມາດຂໍໂບນັດພ້ອມໆກັນຫລາຍບັນຊີໄດ້) ໃຫ້ທ່ານສົ່ງຂໍໂບນັດເຂົ້າມາທີ່ອີເມລ໌ lao@fxclearing.com ທ່ານສາມາດເບີ່ງແບບຟອມການຂໍໂບນັດໄດ້ທີ່ຂໍ້ (4)
 2. ການສົ່ງອີເມລ໌ຂໍໂບນັດສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃນ 1 ອາທິດຫຼັງຈາກທຳການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີໂດຍໃນຂະນະທີ່ຂໍໂບນັດ ຍອດ Equity ໃນບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານຈະຕ້ອງເຫຼືອບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 50% ຂອງຍອດໂບນັດທີ່ຂໍ.
 3. ໂບນັດສາມາດຖອນ ຫຼື ນຳມາເທຣດໄດ້ເມື່ອເທຣດຄົບ 1/5 standard lot ຂອງຍອດໂບນັດ ທຽບໃສ່ເງິນ USD ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸເພີ່ມເຕີມໄວ້ໃນໂບນັດນັ້ນໆ ນັບສະເພາະອໍເດີທີ່ບໍ່ແມ່ນ non-qualified ແລະ hedging
  ຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບໂບນັດ ທ່ານສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ເມື່ອເທຣດຄົບ ($60 / 5 = 12 standard lot) ນັບສະເພາະອໍເດີ່ທີ່ບໍ່ເປັນການ Non-qualified ແລະ hedging.
  ຕົວຢ່າງການຄຳນວນ lot  ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບໂບນັດ ຢູ່ໂຣ  100 EUR , ລູກຄ້າຕ້ອງເທຣດໃຫ້ຄົບ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ 20 lots, ເພາະ 100 EUR = 123 USD, ສະນັ້ນ 1/5 standard lot ຈຶ່ງເທົ່າກັບ 24.6 lots ນັບສະເພາະອໍເດີ່ທີ່ບໍ່ເປັນການ Non-qualified ແລະ hedging.
 4. ເມື່ອທ່ານເທຣດຄົບຕາມເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດແລ້ວ ລະບົບຈະຍ້າຍໂບນັດ (Credit) ເຂົ້າໄປໃນຍອດ Balance ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດແລະທ່ານສາມາດຖອນເງິນອອກມາໄດ້ທັນທີ
 5. ໃນການຂໍໂບນັດ ໃຫ້ທ່ານສົ່ງອີເມລ໌ມາທີ່  lao@fxclearing.com. ຫົວຂໍ້ອີເມລ໌ຂຽນວ່າ Bonus request ແລະຂຽນເນື້ອໃນຕາມດ້ານລຸ່ມນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດພາຍໃນ 5 ວັນ ຕາມວັນທາງລັດຖະການ.
 6. 1. Name: (ຊື່ແລະນາມສະກຸນເປັນພາສາອັງກິດ)
  2. Account number: (ໝາຍເລກບັນຊີຊື້ຂາຍ)
  3. Bonus type: (ຊື່ໂບນັດເປັນພາສາອັງກິດ)
   
 7. FXCL Markets Ltd. ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການຍົກເລີກໂບນັດເນື່ອງຈາກການເຮັດ Arbitrage ຫຼືການ Hedging ລະຫວ່າງບັນຊີ ແລະບໍ່ສາມາດຮັບຂໍຮັບໂບນັດອື່ນໆໄດ້ອີກໃນອານາຄົດ.
 8. ຖ້າທ່ານເຮັດການຖອນເງິນ ຫຼື ໂອນເງິນອອກຈາກບັນຊີກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍໂບນັດ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ ແລະ ຖ້າທ່ານເຮັດການຖອນເງິນ ຫຼື ໂອນເງິນອອກຈາກບັນຊີກ່ອນທີ່ຈະເທຣດຄົບເງື່ອນໄຂໃນການຖອນໂບນັດ ໂບນັດນັ້ນຈະຖືກຍົກເລີກ. 
 9. FXCL Markets Ltd. ບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກການຄິດໄລ່ຕາມເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງນັກລົງທຶນຫຼືຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃດໆ ທີ່ເກີດຈາກນັກລົງທຶນ.
 10. ໂບນັດຈະຖືກຍົກເລີກຖ້າທາງເຮົາກວດສອບພົບວ່າມີການໄຊ້ວິທີການທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນການໄດ້ໂບນັດມາ.
 11. FXCL Markets Ltd. ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການຍົກເລີກຫຼືແກ້ໄຂປ່ຽນແປງໂບນັດໃດໆ.
 12. ເມື່ອ Equity ຕ່ຳກ່ວາ ຫຼື ເທົ່າກັບຈຳນວນ Credit ທ່ານຈະຖືກຍົກເລີກ ໂບນັດ/ເງິນຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ນອກຈາກໂບນັດນັ້ນຈະລະບຸໃວ້ແບບອື່ນ. ໃຫ້ລະວັງບັນຊີອາດຖືກ Margin Call ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນ Stop Out ໄດ້.
 13. ສາມາດຮັບໂບນັດໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ຈຳນວນເງິນຝາກລວມຂອງທຸກບັນຊີ ນ້ອຍກວ່າຈຳນວນເງິນຖອນລວມຂອງທຸກບັນຊີ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ໄດ້ລະບຸເພີ່ມເຕີມໄວ້ສຳຫຼັບໂບນັດນັ້ນໆ.
 14. ບັນຊີໜຶ່ງບັນຊີສາມາດມີໂບນັດທີ່ active ຢູ່ໄດ້ໜຶ່ງໂບນັດເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຕ້ອງການຂໍໂບນັດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ທ່ານເທຣດໃຫ້ຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດກ່ອນ ຫລືທຳການເປີດບັນຊີໃໝ່ຂື້ນມາ.
 15. ໂບນັດຈະຖືກຍົກເລີກເມື່ອບັນຊີບໍ່ໄດ້ມີການລັອກອິນພາຍໃນ 90 ວັນຈົນບັນຊີຖືກລັອກໄປ.
 16. ຖ້າເທຣດບໍ່ຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດພາຍໃນ 120 ວັນ ໂບນັດຈະຖືກຍົກເລີກ (ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວັນໝົດອາຍຸໄວ້ໃນໂບນັດນັ້ນໆ).
 17. ວິທີການນັບຈຳນວນ lot ຂອງໂບນັດ.

  ຕົວຢ່າງ ທ່ານໄດ້ຮັບໂບນັດມາເປັນຈຳນວນ $150 ແລະເງື່ອນໄຂຄືເທຣດໃຫ້ຄົບ 10% (150/10) = 15 standard lot

  ຈຳນວນ lot ຄື ຈຳນວນທີ່ເຮົາໃສ່ໃນຊ່ອງ Volume ຕອນເປີດອໍເດີ່ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:


  ໃຫ້ທ່ານນັບຈຳນວນ lot ລວມກັນຂອງທຸກອໍເດີ່ (ນັບສະເພາະອໍເດີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນການ scalping ແລະ hedging) ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້ ຖ້າຄົບຕາມເງື່ອນໄຂຕອນໃດ ທ່ານກໍ່ຈະສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້.


  * ສຳຫຼັບບັນຊີທີ່ມີຫົວໜ່ວຍເປັນເຊັນ ໃຫ້ທ່ານເອົາມາຄູນ100 ເຊັ່ນ: ຖ້າເງື່ອນໄຂຄື 15 standard lot ແລະທ່ານເທຣດບັນຊີເຊັນ ໃຫ້ທ່ານນັບລວມໃຫ້ຄົບ 1,500 lot ກໍ່ຈະຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ.
 18. ໂບນັດທຸກປະເພດທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີຖືເປັນກຳມະສິດຂອງບໍລິສັດຈົນກວ່າເທຣດຄົບຕາມເງື່ອນໄຂ ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການຍົກເລີກໂບນັດ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະເມີດເງື່ອນໄຂ ຫຼື ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆ ອັນເປັນຜົນຈາກການຍົກເລີກກັ່ງກວ່າ ທັງການຂາດທຶນ, ຄວາມເສຍຫາຍ, margin call, ຫຼື ຖືກປິດອໍເດີໂດຍ stop out ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນລິຂະສິດການເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມໂບນັດໂດຍປາສະຈາກການຊີ້ແຈງເຫດຜົນ.
 19. ລູກຄ້າຈະຕ້ອງເຮັດການເທຣດດ້ວຍໂຕເອງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າມີການເທຣດຈາກບຸກຄົນທີສາມ ທາງບໍລິສັດຂໍສະຫງວນສິດໃນການພິຈາລະນາຍົກເລີກໂບນັດ ຫຼື ລີເບດທັງໝົດ.
 20. ຄືນເງິນສຳລັບບັນຊີປະເພດ Standard ຈະຍົກເວັ້ນສຳລັບການເທຣດຄູ່ເງິນທີ່ຄ່າສະເປຣດເປັນ 0
 21. ໂບນັດໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນບັນຊີປະເພດ ECN Pro