logotype
ວິທີຂໍໂບນັດ
 
1. ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້
 
 
2. ກົດທີ່ປຸ່ມ ຂໍໂບນັດ ຫຼື ສົ່ງອີເມວມາທີ່ rebate@fxclearing.comພ້ອມທັງແຈ້ງໝາຍເລກບັນຊີ ແລະ ຊື່ໂບນັດ.
 
 
3. ຮັບໂບນັດ 110% ເຂົ້າທີ່ ເຄຼດິດ ຂອງທ່ານ
ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້
ຮັບໂບນັດ 110% ເຂົ້າທີ່ ເຄຼດິດ ຂອງທ່ານ
ກົດທີ່ປຸ່ມ ຂໍໂບນັດ ຫຼື ສົ່ງອີເມວມາທີ່ rebate@fxclearing.comພ້ອມທັງແຈ້ງໝາຍເລກບັນຊີ ແລະ ຊື່ໂບນັດ.
ເງື່ອນໄຂໂບນັດ
  • ສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ - 31 ສິງຫາ 2018
  • ຂໍໂບນັດໄດ້ສູງສຸດ 2,000$ ຕໍ່ຄົນ
  • ສາມາດຂໍໂບນັັດໄດ້ຫຼາຍບັນຊີເທຣດຳ້ອມກັນ
  • ສຳຫຼັບການຂໍໂບນັດຫຼາຍຄັ້ງທີ່ບັນຊີເທຣ,ດຽວນັ້ນ ກະລຸນາເທຣດໃຫ້ຄົບເງືອນໄຂໂບນັດທີ່ໄດ້ຮັບໃນຄັ້ງທຳອິດກ່ອນ ຫຼື ຖ້າໂບນັດເກົ່າຖືກຍົກເລີກໄປແລ້ວ ແມ່ນສາມາດຂໍໂບນັດໃໝ່ໄດ້ທັນທີ
  • ກະລຸນາອ່ານເງືອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປເພີ່ມເຕີມ
  • ໂບນັດຈະໝົດກຳນົດພາຍໃນ 60 ວັນ