logotype
ວິທີຂໍໂບນັດ
 
ເປີດບັນຊີ Micro ແລ້ວຕິກເລືອກ "welcome bonus”
 
 
ເທຣດໃຫ້ຄົບ 1 ລ໋ອດ ກໍ່ຖອນໂບນັດໄດ້ເລີຍ
 
 
 
ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ 5 ໂດລາ ແລ້ວເງິນ ອີກ 10 ໂດລາ ຈະເຂົ້າບັນຊີທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ເປີດບັນຊີ Micro ແລ້ວຕິກເລືອກ "welcome bonus”
ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂັ້ນຕ່ຳ 5 ໂດລາ ແລ້ວເງິນ ອີກ 10 ໂດລາ ຈະເຂົ້າບັນຊີທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ເທຣດໃຫ້ຄົບ 1 ລ໋ອດ ກໍ່ຖອນໂບນັດໄດ້ເລີຍ
ເງື່ອນໄຂໂບນັດ
  • ສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 8 ມີນາ - 23 ເມສາ 2562
  • ສຳລັບລູກຄ້າໃໝ່ທີ່ຜ່ານການຢືນຢັນ ຄາບີນເນັດ ແລ້ວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດຂໍໂບນັດ Welcome ໄດ້ ແລະ ຈະຕ້ອງຮັບເຂົ້າບັນຊີປະເພດ Micro ເທົ່ານັ້ນ
  • ໃນການທີ່ຈະຮັບໂບນັດໄດ້ນັ້ນລູດຄ້າຕ້ອງຢ່າລືມຕິກເລືອກ "welcome bonus” ຕອນເປີດບັນຊີ micro.
  • ສາມາດຮັບໂບນັດນີ້ໄດ້ພຽງເທື່ອດຽວ
  • ລູກຄ້າສາມາດຮັບໂບນັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ micro ຢ່າງນ້ອຍ 5$ - 100$
  • ເມື່ອລູກຄ້າຝາກເງິນຢ່າງຕໍ່າ $5 ໂບນັດ $10 ຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າຍອດ balance ໃນບັນຊີເທຣດໃຫ້ທັນທີ
  • ສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ຫຼັງຈາກເທຣດຄົບ 1 standard qualified lot
  • ຖເ່ລູກຄ້າຖອນເງິນ ຫຼື ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີກ່ອນເທຣດຄົບເງື່ອນໄຂ ຈະຖືກຫັກຄ່າຄອມມິດຊັນອອກຈາກບັນຊີເທຣດ $10
  • ໂບນັດມີອາຍຸ 30 ມື້ ຫຼັງຈາກຖູກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
  • ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປເພີ່ມເຕີມ.