ເສິມສັກກະຍະພາບທາງການເງິນຂອງທ່ານ ມາສ້າງເງິນກັບ FXCL ໃນຊ່ວງ COVID-19×
logotype

ຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມຝາກເງິນຜ່ານ Wire Transfer

Make a Deposit

ຮັບການຊົດເຊຍຄ່າທຳນຽມທະນາຄານຟຼີເມື່ອທ່ານຝາກເງິນຜ່ານ Wire Transfer ຕັ້ງແຕ່ 700$ ຂື້໊ນໄປ. ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຕ້ອງຮັບເຕັມ 100% ກັບການລົງທຶນຂອງທ່ານແລ້ວ

ເງື່ອນໄຂການຮັບໂບນັສ

icon money-bag icon arrow icon letter icon arrow icon money bonus
1. ຝາກເງິນຕັ້ງແຕ່ 700$ ຜ່ານ Wi   2. ຮັບການຊົດເຊີຍຄ່າທຳນຽມທະນາຄານແບບເຕັມຈຳນວນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານ   3. ເທຣດໃຫ້ໄດ້ 2 ເງື່ອນໄຂ lots ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຖອນເງິນ

ເງືອນໄຂຂອງໂບນັສ

  • ການຮັບໂບນັສແມ່ນຈະເປັນແບບອັດຕະໂນມັດກັບການຝາກເງິນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງທຳການສົ່ງຄຳຂໍໃດໆເພີ່ມເຕີມ
  • ການຊົດເຊີຍດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ໄດ້ພຽງກັບການຝາກເງິນຜ່ານ Wire Transfer ທີ່ຝາກຕັ້ງແຕ່ 700$ ຂື້ນໄປເທົ່ານັ້ນ. ການຝາກຂັ້ນຕ່ຳສຳຫຼັບລູກຄ້າຄົນ Nigerian ແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 500$ ຂື້ນໄປ
  • ລູກຄ້າຕ້ອງເທຣດໃຫ້ຄົບ 2 ເງືອນໄຂ lots ກ່ອນທີ່ຈະຖອນເງິນຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອຮັກສາໂບນັສໃວ້
  • ສຶກສາ ເງື່ອນໄຂໂບນັສທົ່ວໄປ .
  • ສາມາດຂໍໂບຣນັດໄດ້ລະຫວ່າງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 — 28 ກຸມພາ 2018.