logotype

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍ

ເງື່ອນໄຂການຊື້ຂາຍທົ່ວໄປ

ເວລາຕະຫຼາດເປີດ: ນະໂຍບາຍ Hedging: ໂປຣແກມຊື້ຂາຍ:
ວັນຈັນ 00:05 (Server Time) ເຖີງວັນສຸກ 23:00 (Server Time) ສາມາດເທຣດແບບ Hedging ໄດ້ ຍົກເວັ້ນການເທຣດ hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ແລະບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າ Swap. MetaTrader 4
ການປະມວນຜົນຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍ: ນະໂຍບາຍ Spread: Margin Call:
ທຸກຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນການໃນພາວະຕະຫຼາດເປັນປົກກະຕິ. ຄ່າ ສະເປດ ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ ໃນຊ່ວງທີ່ມີການປະກາດຂ່າວສຳຄັນ, ຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງຫຼືມີສະພາບຄ່ອງນ້ອຍ  ເຊີ່ງອາດຈະບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ Margin Call ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການສູນເສຍເງິນຂອງ ທ່ານຫຼາຍເກີນໄປຈາກຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນ ບັນຊີ ເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ກົດຂອງ Margin Call
ຄ່າຂອງລະດັບ Margin Call ແລະ Stop Out ອາດຈະປ່ຽນ (ອີງຕາມປະເພດຂອງບັນຊີ) ໃນວັນສຸກ ເວລາ 21:00 (ຕາມເວລາໃນກຣາຟ.
ຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການ: ເວລາຄິດໄລ່ຄ່າ Swap:
FXCL Markets ບໍ່ຄິດຄ່າທຳນຽມໃນການດຳເນີນການ. Swap ຈະຄິດໄລ່ທີ່ເວລາ 00:00 (Server Time).
ແລະ Swap ຂອງຄືນວັນພຸດຈະຄິດໄລ່ເປັນ 3 ເທົ່າຂອງ Swap ປົກກະຕິ ສ່ວນຄືນວັນເສົາແລະວັນອາທິດຈະບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າ Swap ເບີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ ຕາຕະລາງ Swap.
ສະກຸນເງິນຝາກ:
ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ຈະຄິດໄລ່ຕາມສະກຸນເງິນທີ່ໄຊ້ ແລະສາມາດຖອນໄດ້ໃນສະກຸນເງິນດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ.ທ່ານສາມາດຖອນເງິນສະເພາະສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ເທົ່ານັ້ນ.
ໝາຍເຫດ:
 ບັນຊີ ECN ສາມາດຝາກເງິນໃນສະກຸນ USD ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
ອໍເດີ່ທີ່ປະມວນຜົນລະຫວ່າງການເກີດ Gap ແລະຊ່ວງເວລາທີ່ຕະຫຼາດເປີດ:
ໃນ ຊ່ວງຕະຫຼາດເປີດວັນຈັນ, ຊ່ວງກ່ອນປິດຕະຫຼາດ 1 ຊົ່ວໂມງ, ຊ່ວງ ວັນພັກ ຂອງ ທະນາຄານ ຕ່າງປະເທດ, ຫຼືຊ່ວງເວລາການປະກາດຂ່າວ Forex ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນ: (ຂ່າວທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປັດໃຈພື້ນຖານ, ຂ່າວການ ແຊກ ແຊງ ຕະຫຼາດ, ຂ່າວຈາກບຸກຄົນ ສຳຄັນ ແລະ ອື່ນໆ), ອາດຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດ ຜັນ ຜວນໄດ້ . ເປັນປົກກະຕິທີ່ອາດຈະມີການເກີດຊ່ອງວ່າງຂອງລາຄາ (Gap) ຕັ້ງແຕ່ 20, 30 ຫຼືຫຼາຍກວ່າ 50 ຈູດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ FXCL Markets Ltd. ບໍ່ສາມາດຮັບຮອງໃນການເປີດຫຼືປີດອໍເດີ່ລະຫວ່າງ 1 – 3 ຊົ່ວໂມງທຳອິດ ເມື່ອຕະຫຼາດເປີດໃນຊ່ວງທີ່ລາຄາມັນຜັນຜວນໄດ້ ທຸກໆອໍເດີ່ຈະຖືກປະມວນລາຄາທີ່ເກີດຂື້ນຈິງ ເຊີ່ງອາດຈະບໍ່ກົງກັບລາຄາທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ ເຊັ່ນ Take Profit, Stop Loss, Pending sell/buy order ນອກຈາກນີ້ Limit & Stop level** ລວມເຖີງ Spread ກໍ່ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໄດ້.
ການເທຣດໂລຫະມີຄ່າແລະຄູ່ Exotic:
ການເທຣດໂລຫະເງິນແລະຄຳ (XAGUSD ແລະ XAUUSD) ສາມາດເທຣດໄດ້ 5 ວັນ/ອາທິດ ລາຍລະອຽດລູ່ມນີ້: ວັນຈັນ - ວັນສຸກ: ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 1:01 - 23:00 ຕາມເວລາທີ່ສະແດງເທິງກຣາຟ.
ການເທຣດຄູ່ Exotic
(EURPLN, GBPNOK, GBPSEK, USDMXN, USDNOK, USDSEK) ສາມາດເທຣດໄດ້ 5 ວັນ/ອາທິດ ລາຍລະອຽດເລີ່ໃນີ້.
ໝາຍເຫດ
: ທ່ານບໍ່ສາມາດທຳການເປີດ/ປິດ/ແກ້ໄຂອໍເດີ່ໃນຊ່ວງເວລາເທຣດໄດ້ ກາລຸນາວາງແຜນການເທຣດຕາມເວລາດັ່ງກ່າວນີ້.
ເພີ່ມເຕີມ:
  • FXCL Markets ອາດຈະປິດ Expert Advisor (EA) ບາງປະເພດເຊີ່ງສ່ຽງຕໍ່ການບໍລິຫານທຶນໃນບັນຊີ ຊື້ຂາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
  • ການເທຣດແບບ Hedging ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຈາກຄ່າ Swap ລະຫວ່າງ 2 ບັນຊີນັ້ນຈະສາມາດເຮັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ 2 ບັນຊີນັ້ນເປັນບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ຄືກັນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດ Hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap ໄດ້ ຖ້າມີການຜິດເງື່ອນໄຂ ຄ່າ Swap ທີ່ໄດ້ຮັບຈະຖືກຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
  • ບັນຊີຊື້ຂາຍຖ້າບໍ່ມີລາຍການຊື້ຂາຍເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 60 ວັນຫຼືຫຼາຍກວ່າ ຈະມີການເກັບຄ່າຮັກສາບັນຊີ $25 ຕໍ່ເດືອນ ລາຍການຊື້ຂາຍນີ້ໝາຍເຖີງການ ເປີດ ແລະ ປິດ ອໍເດີ່ ຫຼື ການມີອໍເດີ່ຊື້ຂາຍຄ້າງຢູ່ໃນບັນຊີ.
  • Limit & Stop level — ຄືຊ່ວງຂອງລາຄາຂັ້ນຕ່ຳ(ຫົວໜ່ວຍເປັນຈຸດ) ຈາກລາຄາປະຈຸບັນທີ່ສາມາດຕັ້ງ Stop Loss, Take Profit,ແລະ pending orders ໄດ້.
  • ເພື່ອປົກປ້ອງລູກຄ້າ ຜູ້ທີ່ມຍອດເງິນໃນບັນຊີເທຣດທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ $40,000 ຕໍ່ກັບການສູນເສຍຫຼາຍເກີນໄປ, ບໍລິສັດອາດມີການປ່ຽນຄວາມຕ້ອງການຂອງມາຈິນໃນວັນສຸກ, ສອງຊົ່ວໂມງກ່ອນຈະປິດຕະຫຼາດເຊີ່ງມີຂໍ້ກຳນົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  1. Margin Call/Stop Out levelsອາດຈະປ່ຽນເປັນ100%/70% ; 2. Leverageອາດຈະປ່ຽນເປັນ 1:10.
  • ບັນຊີ ECN Plus ເປັນບັນຊີປະເພດດຽວທີ່ສາມາດເທຣດໄດ້ທຸກຮູບແບບ FXCL ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການປ່ຽນປະເພດບັນຊີເປັນ ECN Plus ໄດ້ທຸກເວລາຕາມການພິຈາລະນາຂອງບໍລິສັດ.
  • ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຕະຫຼາດຈະປິດໃນວັນສຸກ ທຸກໆອໍເດີ່ສະກຸນເງິນແລະໂລຫະມີຄ່າທີ່ໄດ້ເປີດອໍເດີ່ໃໝ່ທັງໝົດ ຈະໄຊ້ ເລເວີ່ເລດ ສູງສຸດ 1:100.
  • ສຳຫຼັບບັນຊີ Zero Spread ຈະມີຊ່ວງເວລາດັ່ງນີ້: ວັນຈັນ 05:05 ເຖິງ ວັນພະຫັດ 03:59, ວັນສຸກ 03:00 ໂດຍເງື່ອນໄຂການເທຣດຈະປ່ຽນກ່ອນເວລາຕະຫຼາດປິດ 2 ຊົ່ວໂມງ (21:00), +ກັບ 1 ຊົ່ງໂມງຫຼັງຕະຫຼາດເປີດໃນວັນຈັນ (02:00) ເຊິ່ງລວມເຖິງ Leverage 1:100), MC/SO ແລະ Stop Limit (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF - 15 pip, ສິນຄ້າອື່ນໆ - 30 pip)
  • ສຳລັບບັນຊີ ECN Copytrade ສຳລັບເວລາທີ່ເທຣດໄດ້ຄື ວັນຈັນຫາວັນພະຫັດ 00:05 ຫາ 00:00 (ຕາມເວລາໃນເຊີເວີ), ສຳລັບວັນສຸກແມ່ນ 00:05 to 23:55 (ຕາມເວລາເຊີເວີ).
  • ເວລາເຊີເວີຖືກຕັ້ງໃວ້ທີ່ GMT+3 ໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ GTM +2 ໃນລະດູໜາວ

ການປຽບທຽບບັນຊີຊື້ຂາຍ

  Mini Micro Cent Beginner ECN Cent ECN Interbank ECN Plus
ຝາກຂັ້ນຕ່ຳ* $20000 $20000 $20000 $20000 $30000 $20000
ໜ່ວຍເງິນໃນບັນຊີເທຣດ ໂດລາ, ເອີໂຣ ໂດລາເຊັນ , ເອີໂຣເຊັນ ໂດລາ  ໂດລາເຊັນ ໂດລາ ໂດລາ
Margin Call level 30% 30% 40% 60% 40% 100%
Stop Out level 10% 10% 20% 40% 20% 70%
ເລເວີ່ເລດຈ໌ ສູງສຸດ 1:500 1:500 1:1000 1:500 1:500 1:500
Swap ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ບໍ່ມີຄ່າສະວອບ** ມີ/ບໍ່ມີ Swap** (ເລືອກໄດ້) ຕາຕະລາງ Swap) ມີ/ບໍ່ມີ Swap** (ເລືອກໄດ້) ຕາຕະລາງ Swap)
Spread ບໍ່ຄົງທີ່.
ຕາຕະລາງ Spread.
ບໍ່ຄົງທີ່.
ຕາຕະລາງ Spread
.
ບໍ່ຄົງທີ່.
ຕາຕະລາງ Spread.
ບໍ່ຄົງທີ່, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 0.6 pip ທົດສະນິຍົມ 5-digit ບໍ່ຄົງທີ່, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 0.8 pip ທົດສະນິຍົມ 5-digit ບໍ່ຄົງທີ່, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 1 pip ທົດສະນິຍົມ 5-digit
ຂະໜາດ Lot ສູງສຸດຕໍ່ອໍເດີ່ 2 standard lots 1 standard (100 micro) lot 1 standard lot 2 standard (200 micro) lots 2 standard lots 2 standard lots
ຂະໜາດ Lot ຕ່ຳສຸດຕໍ່ອໍເດີ່ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
ການປະມວນຜົນ Instant Instant Instant Market Market Market
ຈຳນວນອໍເດີ່ສູງສຸດທີ່ກຳລັງເປີດຄ້າງຢູ່ໃນບັນຊີ 50 70 20 50 50 30

ຄອມມິດຊັ່ນ 

ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap - 0.2 pip ຕໍ່ lot
ບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າ Swap -1.6 pip ຕໍ່ lot
ບັນຊີທີ່ມີຄ່າ Swap - 0.6 pip ຕໍ່ lot
ບັນຊີທີ່ບໍ່ມີຄ່າ Swap -1.6 pip ຕໍ່ lot
ເງື່ອນໄຂການເທຣດ Expert Advisor *** ບໍ່ສາມາດໄຊ້ EA ປະເພດ Grid/Martingale, Non-qualified, Pipsing, Spam-type ໄດ້. Most other EA types are allowed. All EAs are allowed.
ການເທຣດແບບ Non-qualified**** ບໍ່ສາມາດເທຣດ Non-qualified ໄດ້  ສາມາດເທຣດແບບ Non-aggressive 
ຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ ເລີ່ມຕົ້ນ $1
ເວລາຊື້ຂາຍ ວັນຈັນ 00:05 (Server Time) ເຖີງວັນສຸກ 23:00 Server Time)
ໂປຣແກມເທຣດ MetaTrader 4, Android mobile trader, iPhone mobile trader
Hedging ສາມາດ Hedging ໄດ້ ຍົກເວັ້ນການ Hedging ລະຫວ່າງບັນຊີທີ່ມີ Swap ແລະ ບັນຊີບໍ່ມີ Swap
  ເປີດບັນຊີ ອອນໄລນ໌ ເປີດບັນຊີຊື້ຂາຍທົດລອງ
 

* ທ່ານສາມາດຊື້ຂາຍໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍກວ່າຈຳນວນນີ້ໄດ້ເລື້ອຍໆບໍ່ຈຳກັດ.
** ບັນຊີບໍ່ມີສະວອບ-ແມ່ນບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງປະເທດຊີເຣຍສໍາຫຼັບຊາວມຸດສະລິບ.
*** FXCL Markets Ltd ອາດຈະປິດ Expert Advisor (EA) ບາງປະເພດເຊີ່ງ ສ່ຽງຕໍ່ການບໍລິຫານທຶນໃນບັນຊີຊື້ຂາຍ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
**** Non-qualified ເປັນການເທຣດສັ້ນ ຖ້າບໍ່ເປັນການ Non-qualified ອໍເດີ່ນັ້ນຈະຕ້ອງປິດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ເທົ່າຂອງ Spread ຂອງຄູ່ສະກຸນເງິນນັ້ນໆ (ຂັ້ນຕ່ຳ 3 pip) ແລະຖືອໍເດີ່ຕັ້ງແຕ່ 3 ນາທີຂື້ນໄປ.

Spreads

Instrument Mini Micro ECN Cent (from) ECN Interbank (from) ECN Plus (from)
AUDCAD
Australian Dollar / Canadian Dollar
7 7 3.1 3.1 3.1
AUDCHF
Australian Dollar / Swiss Franc
7 7 3.4 3.4 3.4
AUDJPY
Australian Dollar / Japanese Yen
5 5 2.1 2.1 2.1
AUDNZD
Australian Dollar / New Zealand Dollar
10 10 4.1 4.1 4.1
AUDUSD
Australian Dollar / US Dollar
3 3 2.7 2.7 2.7
CADCHF
Canadian Dollar / Swiss Franc
7 7   2.4 2.2
CADJPY
Canadian Dollar / Japanese Yen
4 4 2.1 2.1 2.1
CHFJPY
Swiss Franc / Japanese Yen
4 4 3.0 3.0 3.0
EURAUD
Euro / Australian Dollar
9 9 4.2 4.2 4.2
EURCAD
Euro / Canadian Dollar
9 9 4.2 4.2 4.2
EURCHF
Euro / Swiss Franc
3 3 2.3 2.3 2.3
EURGBP
Euro / British Pound
4 4 3.1 3.1 3.1
EURJPY
Euro / Japanese Yen
3 3 2.4 2.4 2.4
EURPLN
Euro / Polish Zloty
35 35   35.0  
EURUSD
Euro / US Dollar
1 1 1.1 1.1 1.1
GBPCAD
Pound / Canadian Dollar
10 10 4.5 4.5 4.5
GBPCHF
Pound / Swiss Franc
7 7 4.0 4.0 4.0
GBPJPY
Pound / Japanese Yen
4 4 4.0 4.0 4.0
GBPNOK
Pound / Norwegian Krone
      50.0  
GBPNZD
Pound / New Zealand Dollar
12 12 6.0 6.0 6.0
GBPSEK
Pound / Swedish Krona
      55.0  
GBPUSD
Pound / US Dollar
2 2 2.2 2.2 2.2
NZDCAD
New Zealand Dollar / Canadian Dollar
7 7   3.6  
NZDCHF
New Zealand Dollar / Swiss Franc
9 9   4.0  
NZDJPY
New Zealand Dollar / Japanese Yen
5 5   3.1  
NZDUSD
New Zealand Dollar / US Dollar
4 4 3.0 3.0 3.0
USDCAD
US Dollar / Canadian Dollar
3 3 2.5 2.5 2.5
USDCHF
US Dollar / Swiss Franc
2 2 2.0 2.0 2.0
USDJPY
US Dollar / Japanese Yen
2 2 1.9 1.9 1.9
USDMXN
US Dollar / Mexico Peso
      65.8  
USDNOK
US Dollar / Norwegian Krone
      35.3  
USDPLN
US Dollar / Polish Zloty
25 25   25.0  
USDSEK
US Dollar / Swedish Krona
      33.0  
XAGUSD
Silver / US Dollar
4 4 3.5 3.5 3.5
XAUEUR
Gold / Euro
75 75 60 60 60
XAUUSD
Gold / US Dollar
45 45 40.0 40.0 40.0
BTCUSD
Bitcoin / US Dollar
         
ETHUSD
Ethereum / US Dollar
         
LTCUSD
Litecoin / US Dollar
         
XRPUSD
Ripple / US Dollar
         
 

ຄ່າ spread ສຳລັບບັນຊີ Mini, Micro Cent, Zero Spread ຈະຄົງທີ່ໃນສະພາວະທີ່ຕະຫຼາດປົກກະຕິ ສຳລັບຊ່ວງເວລາທີ່ມີຂ່າວສຳຄັນອອກມາ, ຊ່ວງມື້ພັກ, ຊ່ວງເປີດປິດຕະຫຼາດ ຫຼື ຊ່ວງຂ້າມມື້ໃໝ່ ຄ່າ spread ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຕາມສະພາວະຂອງຊ່ວງຕະຫຼາດນັ້ນ

ຄ່າ SWAP

Currency Pair Long Short
AUDCAD
Australian Dollar / Canadian Dollar
-0,372 -0,115
AUDCHF
Australian Dollar / Swiss Franc
0,237 -0,790
AUDJPY
Australian Dollar / Japanese Yen
0,158 -0,689
AUDNZD
Australian Dollar / New Zealand Dollar
-0,416 -0,179
AUDUSD
Australian Dollar / US Dollar
-0,723 -0,026
CADCHF
Canadian Dollar / Swiss Franc
0,330 -0,961
CADJPY
Canadian Dollar / Japanese Yen
0,248 -0,860
CHFJPY
Swiss Franc / Japanese Yen
-0,553 -0,035
EURAUD
Euro / Australian Dollar
-1,580 0,447
EURCAD
Euro / Canadian Dollar
-1,655 0,516
EURCHF
Euro / Swiss Franc
-0,140 -0,456
EURCZK
Euro / Czech Koruna
-0,334 0,061
EURDKK
Euro / Danish Krone
-1,128 -2,598
EURGBP
Euro / British Pound
-0,764 0,005
EURHKD
Euro / Hong Kong Dollar
-12,160 4,210
EURHUF
Euro / Hungarian Forint
-1,664 -0,055
EURJPY
Euro / Japanese Yen
-0,448 -0,215
EURMXN
Euro / Mexican Peso
-8,344 3,256
EURNOK
Euro / Norwegian Krone
-7,711 1,630
EURNZD
Euro / New Zealand Dollar
-1,864 0,550
EURPLN
Euro / Polish Zloty
-4,057 1,074
EURSEK
Euro / Swedish Krona
-3,440 -1,735
EURSGD
Euro / Singapore Dollar
-1,956 0,435
EURTRY
Euro / Turkish Lira
-97,901 1,907
EURUSD
Euro / US Dollar
-1,658 0,625
EURZAR
Euro / South African Rand
-53,239 19,482
GBPAUD
Pound / Australian Dollar
-1,258 -0,206
GBPCAD
Pound / Canadian Dollar
-1,404 0,007
GBPCHF
Pound / Swiss Franc
0,102 -1,240
GBPDKK
Pound / Danish Krone
0,562 -7,877
GBPHKD
Pound / Hong Kong Dollar
-10,761 1,305
GBPJPY
Pound / Japanese Yen
-0,122 -1,048
GBPNOK
Pound / Norwegian Krone
-5,687 -3,266
GBPNZD
Pound / New Zealand Dollar
-1,593 -0,080
GBPSEK
Pound / Swedish Krona
-0,690 -8,877
GBPSGD
Pound / Singapore Dollar
-1,502 0,055
GBPUSD
Pound / US Dollar
-1,522 0,267
GBPZAR
Pound / South African Rand
-51,918 17,230
NZDCAD
New Zealand Dollar / Canadian Dollar
-0,255 -0,183
NZDCHF
New Zealand Dollar / Swiss Franc
0,269 -0,792
NZDJPY
New Zealand Dollar / Japanese Yen
0,198 -0,707
NZDUSD
New Zealand Dollar / US Dollar
-0,518 0,007
USDCAD
US Dollar / Canadian Dollar
0,052 -0,851
USDCHF
US Dollar / Swiss Franc
0,639 -1,605
USDCZK
US Dollar / Czech Koruna
-0,019 -0,184
USDDKK
US Dollar / Danish Krone
4,178 -10,452
USDHKD
US Dollar / Hong Kong Dollar
-1,121 -3,065
USDHUF
US Dollar / Hungarian Forint
1,220 -3,588
USDILS
US Dollar / Israeli New Shekel
0,878 -3,570
USDJPY
US Dollar / Japanese Yen
0,488 -1,606
USDMXN
US Dollar / Mexico Peso
-50,890 15,999
USDNOK
US Dollar / Norwegian Krone
2,186 -8,014
USDPLN
US Dollar / Polish Zloty
0,630 -2,978
USDSEK
US Dollar / Swedish Krona
4,973 -13,093
USDSGD
US Dollar / Singapore Dollar
-0,107 -0,996
USDTRY
US Dollar / Turkish Lira
-79,148 -3,310
USDZAR
US Dollar / South African Rand
-30,097 7,370
XAGUSD
Silver / US Dollar
-0,214 0,045
XAUEUR
Gold / Euro
-1,103 -8,402
XAUUSD
Gold / US Dollar
-17,452 4,846
 

ຄ່າ swap ສຳລັບຄູ່ BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD ແລະ XRPUSD ຈະສະແດງເປັນ USD ແທນການສະແດງເປັນ pips

ກົດ Margin Call

Margin Call level: ຈະເລີ່ມມີການແຈ້ງເຕືອນທີ່ 30% ສຳຫຼັບບັນຊີ mini ແລະ Micro Cent, 40% ແລະ ECN, 60% ຂອງບັນຊີ ECN Cent, 80% ສຳລັບບັນຊີ ECN Copytrade, 100% ສຳລັບບັນຊີ ECN Plus ແລະ 100% ສຳລັບບັນຊີ Zero Spread accounts.

Margin Call levels ອາດຈະປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.
Margin Call level ສະແດງເປັນເປີເຊັນສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ດັ່ງນີ້: MC = Equity / Margin * 100%
Margin Call ຈະເກີດຂື້້ນເມື່ອເງິນໃນບັນຊີເຖິງລະດັບຂອງ Margin Call Level (ເປີເຊັນຂອງຂະໜາດມາຈິນທີ່ຕ້ອງການ)

ເມື່ອລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີຕ່ຳກ່ວາລະດັບຂອງ Margin Call Level ລະບົບຈະແຈ້ງເຕືອນ.

Stop Out level: ອໍເດີຈະຖືກປິດທີ່ 10% ສຳລັບບັນຊີ mini ແລະ Micro cent, 20% ແລະ ECN, 40% ສຳຫຼັບບັນຊີ ECN light, 60% ສຳລັບບັນຊີ ECN Copytrade, 70% ສຳຫຼັບ ECN Plus ແລະ 70% ສຳລັບບັນຊີ Zero Spread accounts.

ເມື່ອລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີຕ່ຳກວ່າລະດັບຂອງ Stop Out Level ອໍເດີ່ທີ່ຕິດລົບຈະຖືກປິດອັດຕະໂນມັດເພື່ອເພີ່ມລະດັບ Margin Level ໃນບັນຊີໃຫ້ສູງຂື້ນ

MC/SO levels ອາດມີການປ່ຽນແປງໃນທຸກໆວັນສຸກ ເວລາ 21:00 ນາທີ (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ) ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 
Zero Spread
Mini
Micro Cent
ECN Cent
ECN Interbank
ECN Plus
ECN Copytrade
Margin Call 100% 70% 70% 100% 100% 100% 80%
Stop Out 90% 40% 40% 70% 70% 70% 60%

MC/SO levels ຈະປ່ຽນກັບມາເປັນປົກກະຕິໃນວັນຈັນ ລະຫວ່າງເວລາ 01:15 ນາທີ ເຖີງ 01:30 ນາທີ (ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ).

ໝາຍເຫດ: ໃນຊ່ວງຕະຫຼາດມີຄວາມຜັນຜວນສູງ  ຄ່າປົກກະຕິຂອງ Margin Call/Stop Out levels   ອາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດດັ່ງກ່າວ ຄືເພີ່ມເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີເທຣດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕະຫຼາດຜັນຜວນນີ້