logotype

SummerFX Contest

Đợt 13

tháng bảy 17 - tháng bảy 21, 2023

Gain the highest profit on your demo account and get a real cash prize.

Giải thưởng

Đối với tài khoản trực tiếp:
$350
Hạng 1
$250
Hạng 2
$200
Hạng 3
$150
Hạng 4
$100
Hạng 5
$75
Hạng 6
$50
Hạng 7
$25
Hạng 8
$25
Hạng 9
$25
Hạng 10
To Cashback Accounts:
$100
Hạng 11
$75
Hạng 12
$50
Hạng 13
$50
Hạng 14
$25
Hạng 15
$25
Hạng 16
$25
Hạng 17
$25
Hạng 18
$25
Hạng 19
$25
Hạng 20

Kết quả hiện tại (SummerFX Contest #13)

2023-07-21 23:00:00 (Giờ máy chủ)
1
Indonesia
$5207.02
$5207.02
$5007.02
2
Malaysia
$4560.86
$4560.86
$4360.86
3
Indonesia
$2330.25
$2330.25
$2130.25
4
Malaysia
$2026.78
$2026.78
$1826.78
5
Indonesia
$1483.83
$1483.83
$1283.83
6
Bangladesh
264
$1359.29
$1359.29
$1159.29
7
Indonesia
$1300.87
$1300.87
$1100.87
8
Indonesia
$1261.22
$1261.22
$1061.22
9
Uzbekistan
$810.72
$810.72
$610.72
10
Indonesia
$800.91
$800.91
$600.91
11
Indonesia
$771.18
$771.18
$571.18
12
Malaysia
$708.25
$708.25
$508.25
13
Ukraine
$588.00
$588.00
$388.00
14
Nigeria
olu
$345.50
$345.50
$145.50
15
Uzbekistan
$284.79
$284.79
$84.79
16
Indonesia
$279.41
$279.41
$79.41
17
Indonesia
$278.70
$278.70
$78.70
18
Uzbekistan
$211.05
$211.05
$11.05
-
Indonesia
$1273.90
$1193.90
$993.90
-
Malaysia
$921.84
$369.84
$169.84