logotype
March 12, 2019

ຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ອາດເກີດຂື້ນອັນເນື່ອງມາຈາກການຂາດສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງອັນເນື່ອງມາຈາກ Brexit

ຮຽນນັກລົງທຶນ,

ເນື່ອງຈາກການຂາດສະເຖຍລະພາບທາງການເມືອງອັນເນື່ອງມາຈາກ Brexit ຈື່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີຄວາມຜັນຜວນຢ່າງແຮງຂອງຕະຫຼາດສຳລັບຄູ່ເທຣດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນ GBP, EUR, ໂລຫະ ເງິນ (XAUUAG) ແລະ ແຮ່ທອງ (XAUUSD)

ເພື່ອປົກປ້ອງເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າ ຄ່າ spread ອາດຈະກວ້າງຂື້ນ ແລະ ຄ່າ Margin ອາດຈະເພີ່ມສູງຂື້ນສຳລັບຄູ່ເທຣດທີ່ປະກອບມີ GBP ແລະ EUR ສຳລັບບັນຊີເທຣດທຸກປະເພດໃນຊ່ວງວັນທີ 13-15 ມີນາ 2019
ນອກຈາກນີ້ ທາງບໍລິສັດອາດເພີ່ມຂໍ້ກຳນົດຊົ່ວຄາວສຳລັບການເປີດອໍເດີຄູ່ເທຣດດັ່ງກ່າວ


ບໍລິສັດ FXCL Markets ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຕາມສະພາວະທາງການຕະຫຼາດທີ່ອາດເກີດຂື້ນ

ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວມີຜົນກັບອໍເດີທີ່ເປີດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອໍເດີທີ່ຈະຖືກເປີດໃໝ່ ຂໍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມສຳລັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂື້ນ ໂດຍປັບປ່ຽນແຜນການເທຣດໃຫ້ເໝາະສົມດັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃນຂ້າງເທີງນີ້

 

ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື,
ທີມງານໍຊັບພ໋ອດ FXCL