FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
 

ໂບນັດ 200% New Year Boom

ໂບນັດ New Year Boom ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສົດຊື່ນ ພຽງມາຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດກ່ອນສິ້ນເດືອນມັງກອນ ແລ້ວຮັບເງິນໂບນັດເຖິງສາມເທົ່າ

 
+200% ສຳຫຼັບການຝາກ
$2000 ໂບນັດເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
10% ຂອງຍອດເທຣດເພື່ອຖອນໂບນັດ

ຂັ້ນຕອນການຮັບໂບນັດ

ຝາກເງິິນກ່ອນໝົດເດືອນມັງກອນ

 

ຮັບໂບນັດເງິນຝາກ 200% ເຂົ້າຍອດເຄຣດິດ

 

ຖອນໂບນັດຫຼັງຈາກເທຣດຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດ

 
ຝາກເງິນ
 

ເງືອນໄຂໂບນັດ

  • ຊ່ວງເວລາຂອງໂບນັດແມ່ນ ຕັ້ງແຕ່ 15 ທັນວາ 2019 ຈົນເຖິງ 31 ມັງກອນ 2020
  • ສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ລະຫວ່າງ ວັນທີ 15-20 ທັນວາ 2019 ແລະ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 2-31 ມັງກອນ 2020
  • ລູກຄ້າສາມາດຮັບໂບນັດ 200% New Year Boom ໄດ້ພຽງເທື່ອດຽວ
  • ລູູກຄ້າໜຶ່ງຄົນສາມາດຮັບໂບນັດໄດ້ສູງສຸດ 2,000$
  • ໂບນັດຈະຖືກເຕີມເຂົ້າໃນສ່ວນເຄຣດິດຂອງບັນຊີເທຣດ ໂດຍໂບນັດມີອາຍຸ 60 ວັນ ເພື່ອເທຣດຈົນຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດ
  • ສາມາດຖອນໂບນັັດໄດ້ຫຼັງຈາກເທຣດຄົບຈຳນວນ qualified lot ເປັນ 10% ຂອງຍອດໂບນັດ
  • ກະລຸນາອ່ານເງືອນໄຂໂບນັດເທົ່ສໄປເພີ່ມເຕີມ