FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×
logotype
 

ໂບນັດເງິນຝາກເທຣດໄດ້ 50%

"ຮັບໂບນັດ 50% ສຳຫຼັບການຝາກເທື່ອທຳອິດ ແລະ 25% ສຳຫຼັບການຝາກ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໆໄປເຂົ້າບັນຊີ Standard ແລະ Cent ຂອງທ່ານ"

 
ເທຣດຢ່າງປອດໄພ
ໂບນັດສາມາດໃຊ້ເທຣດໄດ້
ການຖອນກຳໄລ
ສາມາດຖອນກຳໄລອອກມາໄດ້ ໂດຍໂບນັດຈະຖືກຫັກອອກຕາມສັດສ່ວນ
ອຳນາດໃນການເທຣດ
ສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ສູງສຸດ 2,000 $ ສຳຫຼັບການຝາກ

ວິທີຂໍໂບນັດ

ເປີດບັນຊີໃໝ່ປະເພດ Standard ຫຼື້ Cent ແລ້ວເຮັດເຄື່ອງໝາຍເລືອກບ່ອນ "ຂ້ອຍຕ້ອງການຮັບໂບນັດ 50%"

 

ຝາກເງິນແລ້ວຮັບໂບນັດ 50% ສູງສຸດ 500$ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

 

ຮັບໂບນັດ 25% ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ສຳຫຼັບການຝາກຄັ້ງຕໍ່ໄປ

 
ເປີດບັນຊີ

ຕົວຢ່າງໂບນັດ

ເບິ່ງຕົວຢ່າງການຮັບໂບນັດໄດ້ທີ່ຕາລາງດ້ານລຸ່ມ

ຝາກເທື່ອທຳອິດ
$100 50% ຂອງ $100 = $50 $100 25% ຂອງ $100 = $25 $275
$500 50% ຂອງ $500 = $250 $500 525% ຂອງ $500 = $125 $1,375
 

ເບິ່ງຕົວຢ່າງການຍົກເລີກໂບນັດຕາມສັດສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບ:

ເງິນຝາກຂອງທ່ານ ຈຳນວນໂບນັດ ກຳໄລ/ຂາດທຶນທີ່ເກີດຂື້ນ ຈຳນວນທີ່ຖອນໄດ້ ຈຳນວນທີ່ີ່ຂໍຖອນ ຈຳນວນໂບນັັດທີ່ຖືກຍົກເລີກ
$100 50% ຂອງ $100 = $50 - $100 $50 (50% ຂອງ $100) $25 (50% ຂອງ $50)
$1,000 50% ຂອງ $1,000 = $500 +$500 $1,500 $500 (33% ຂອງ $1,500) $165 (33% ຂອງ $500)
 

ເງືອນໄຂໂບນັດ

 • ສາມາດຂໍໄບນັດໄດ້ທີ່ບັນຊີປະເພດ Cent ແລະ Standard
 • ລູກຄ້າຈະຕ້ອງຕິກເຄື່ອງໝາຍທີ່ຊ່ອງ "ຂ້ອຍຕ້ອງການຮັບໂບນັດ 50%" ຕອນເປີດບັນຊີເທຣດໃໝ່ ຈຶ່ງຈະສາມາດຮັບໂບນັດໄດ້
 • ໂບນັດຈະໄດ້ຮັບສຳຫຼັບການຝາກຄັ້ງທຳອິດກໍ່ຄື 50% -ສູງສຸດ 500$. ໂບນັດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບເຂົ້າບັນຊີໝາຍເລກເກົ່າເມື່ອທຳການຝາກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນ 25%
 • ສາມາດຮັບໂບນັດໄດ້ສູງສຸດ 2,000$ ຕໍ່ທ່ານ
 • ໂບນັດສາມາດຂໍໄດ້ສະເພາະລູກຄ້າໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ
 • ໂບນັດສາຂໍໄດ້ຊ້ຳໆຫຼາຍເທື່ອເຂົ້າບັນຊີເດີມ
 • ໂບນັດສາມາດສະສົມໄດ້ໃນບັນຊີໃດໜຶ່ງ
 • ໂບນັັດມີອາຍຸ 30 ວັນຫຼັງຈາກຖືກເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີເທຣດ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຖືກຍົກເລີກອັດຕະໂນມັດ ໂບນັດບໍ່ສາມາດຍ້າຍເຂົ້າຍອດ ບາລານໄດ້
 • ໂບນັດຈະຍົງຢູ່ໃນບັນຊີເທຣດເມື່ອມີການຖອນເງິນອອກຈາກບັນຊີ
 • ຍອດຖອນຈາກບັນຊີເທຣດຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ສັດສ່ວນການຫັກໂບນັດເປັນເປີເຊັນຂອງຍອດຸອນຈາກຍອດບາລານບັນຊີເທຣດ
 • ໂບນັດສາມາດຂໍໄດ້ສຳຫຼັບລູກຄ້າທີ່ຜ່ານການຍືນຍັນຕົວຕົນແລ້ວເທົ່ານັ້ນ
 • ຖ້າທາງບໍລິສັດພົບເຫັນວ່າລູກຄ້າໄດ້ເຮັດການອັນໃດທີ່ເປັນການລະເມີດເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງໂບນັດນີ້ ແລະ/ຫຼື ສົງໄສວ່າມີການເຮັດຜິດອັນເປັນການສໍ້ໂກງ ທາງບໍລິສັດມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ໃນການຍົກເລີກໂບນັດ ລວມໄປເຖີງຜົນການເທຣດຂອງລູກຄ້າອັນເກີດຂື້ນລະຫວ່າງການເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມໂບນັດນີ້
 • ເຄດິດມີໃວ້ສຳລັບຮອງຮັບການຂາດທຶນຂອງລາຍການເທຣດ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມປະລິມານໃນການເທຣດໄດ້
 • ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ສໄປເພີ່ມເຕີມ