logotype

Các quy tắc và điều kiện chung của việc hoàn tiền và thưởng

Chỉ có các giao dịch đủ điều kiện không phòng ngừa rủi ro sẽ được xem xét. Giao dịch đủ điều kiện được xác định là giao dịch của bạn có lãi hoặc lỗ nhiều hơn gấp ba lần (ít nhất 3 pip), và được giữ trong hơn 3 phút.

 
 1. Mỗi khách hàng chỉ có thể nhận được một phần thưởng hoặc giảm giá, trừ khi có quy định khác. Trong trường hợp ngoại lệ như vậy, tiền thưởng không thể được thêm vào một số tài khoản cùng một lúc. Yêu cầu phải được gửi đến rebate@fxclearing.com.
 2. Tiền thưởng tiền gửi có thể được yêu cầu trong một tuần sau khi gửi tiền. Tại thời điểm yêu cầu, số dư tài khoản (vốn chủ sở hữu) không được thấp hơn 50% tín dụng được yêu cầu.
 3. Tiền thưởng có sẵn để rút tiền sau khi hoàn thành doanh thu giao dịch (tính theo lô) bằng 1/5 kích thước tiền thưởng tính bằng USD, trừ khi có quy định khác.
  Ví dụ: Trong trường hợp bạn nhận được $60 vào khoản tín dụng tài khoản của mình, chỉ cần thực hiện 12 lô tiêu chuẩn không đủ điều kiện và không bảo hiểm ($60 / 5 = 12) để chuyển vào số dư của bạn.

 4. Phần thưởng hoặc giảm giá sẽ được tự động chuyển sang số dư trong tài khoản của bạn và có sẵn để rút tiền ngay khi các điều khoản rút tiền hoàn tất.

 5. FXCL có quyền loại bỏ khách hàng khỏi bất kỳ khoản thưởng hoặc giảm giá nào do lạm dụng các điều kiện thưởng, chẳng hạn như kiếm lời chênh lệch giá, bảo hiểm rủi ro giữa nhiều tài khoản; giao dịch bởi một khách hàng từ một số hồ sơ; tạo ra khối lượng giao dịch mà không có bất kỳ mục đích nào kể cả nhận hoa hồng đối tác; nhận được tiền thưởng của một khách hàng cho một số tủ. Lưu ý rằng những vi phạm như vậy sẽ dẫn đến việc loại bỏ khách hàng khỏi tất cả các chương trình khuyến mãi trong tương lai mà không có ngoại lệ bao gồm khấu trừ tất cả các phần thưởng nhận được và hủy bỏ kết quả giao dịch.

 6. Trong các trường hợp khi bất kỳ kết nối nào được phát hiện giữa hai hoặc nhiều tủ (trên cơ sở cùng một địa chỉ IP, thiết bị), sử dụng các công cụ ẩn danh (như máy chủ proxy, mạng VPN, mạng phi tập trung / lai, Tor, phần mềm chuyên dụng), công ty có quyền loại bỏ khách hàng trong bất kỳ chương trình thưởng nào và loại bỏ các phần thưởng đã nhận trước đó.

 7. Các quy tắc rút tiền phải được tuân thủ để giữ lại tiền thưởng hoặc giảm giá của bạn. Bất kỳ giao dịch rút tiền/ chuyển khoản nội bộ nào được xử lý sau khi một khoản tiền gửi đã được thực hiện sẽ hủy quyền tài khoản để nhận tiền thưởng cho khoản tiền gửi đó. Bất kỳ giao dịch rút tiền/ chuyển khoản nội bộ nào được xử lý trước khi đáp ứng các điều kiện rút tiền được yêu cầu sẽ không đủ điều kiện nhận tiền thưởng hoặc giảm giá tích lũy.

 8. FXCL không chịu trách nhiệm cho các tính toán giảm giá/ thưởng muộn, bị mất, không chính xác, không được phép, bị đánh giá sai, bị cắt xén hoặc không đầy đủ.

 9. Bất cứ ai sử dụng các phương tiện gian lận để tham gia hoặc giành được các khoản giảm giá và tiền thưởng ở đây sẽ bị loại.

 10. FXCL bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, hủy bỏ, sửa đổi hoặc kết thúc sớm các chương trình khuyến mãi vì bất kỳ lý do nào.

 11. Khi vốn chủ sở hữu nhỏ hơn hoặc bằng quy mô tín dụng, giảm giá / tiền thưởng sẽ được tự động hủy bỏ, trừ khi có quy định khác. Hãy lưu ý, nó có thể dẫn đến Cuộc gọi ký quỹ và cuối cùng là Dừng lại.

 12. Tiền thưởng hoặc giảm giá có thể được ghi lại trong trường hợp tất cả các giao dịch đến của hồ sơ vượt quá tổng số giao dịch gửi đi trừ khi có quy định khác.

 13. Tiền thưởng và giảm giá không được chuyển nhượng giữa các tài khoản.

 14. Khách hàng có thể chọn giữa bất kỳ chương trình khuyến mãi được phép nào, nhưng một số phần thưởng đang hoạt động không thể được kết hợp trên cùng một tài khoản.

 15. Tiền thưởng hoặc giảm giá sẽ tự động bị hủy nếu tài khoản không hoạt động trong 90 ngày.

 16. Bất kỳ khoản tín dụng nào đang hoạt động trong vòng 120 ngày trừ khi có quy định khác.

 17. Tín dụng của tài khoản giao dịch thuộc sở hữu của Công ty cho đến khi được chuyển sang số dư. Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, mà không cần thông báo trước, hủy mọi tín dụng vì vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào của Công ty và chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào, do hủy bỏ này nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bao gồm cuộc gọi ký quỹ, hoặc đóng cửa các vị trí bằng cách dừng lại.

 18. Chỉ những khách hàng tự giao dịch mới đủ điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi của FXCL. Khách hàng sử dụng các quy định giao dịch của bên thứ ba nhưng không giới hạn tín hiệu giao dịch sẽ tự động bị loại khỏi tất cả các khoản thưởng và/ hoặc giảm giá của FXCL.

 19. Đối với các biểu tượng có mức chênh lệch giá bằng không trên tài khoản Standard, Hoàn tiền tự động sẽ không được thêm vào.

 20. Phần thưởng không áp dụng với tài khoản ECN Pro

 21. Phần thưởng lớn nhất áp dụng trong tất cả chương trình thưởng, cho mỗi Khách hàng giao dịch tài khoản Start là 500$

 22. Số dư âm trên các tài khoản có tiền thưởng đang hoạt động sẽ không bị hủy bỏ và có thể được khấu trừ từ tiền của Khách hàng khi rút lợi nhuận.

 23. Không có tiền thưởng cho Tài khoản Cuộc thi Trực tiếp.