logotype

ໃນຊ່ວງທີ່ປະເທດອັງກິດຈະມີການໂຫວດຂໍແຍກຕົວອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບຢຸໂຣບ ທາງ FXCL ມີໂບນັດເງິນຝາກພິເສດໃຫ້ທ່ານ 120% ໂບນັດນີ້ທ່ານສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ຕາມອັດຕາສ່ວນເມື່ອທ່ານເທຣດຄົບເຄີ່ງໜຶ່ງຂອງເງື່ອນໄຂໂບນັດປົກກະຕິ.

ຕົວຢ່າງ

  • ເມື່ອທ່ານຝາກເຂົ້າມາ $100 ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂບນັດ $120
  • ເມື່ອທ່ານເທຣດຄົບ 10% lot ຂອງຍອດໂບນັດ ($120x10%= 12 lot) ຍອດໂບນັດຈະຍ້າຍເຂົ້າໄປທີ່ຍອດບາລານໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ ທ່ານສາມາດຖອນເງິນອອກມາໄດ້ທັນທີ
  • ເມື່ອທ່ານເທຣດຄົບເຄີ່ງໜຶ່ງຂອງເງື່ອນໄຂໂບນັດ (6 lot) ທ່ານສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ $60
  • ເມື່ອທ່ານເທຣດຄົບເຄີ່ງໜຶ່ງຂອງເງື່ອນໄຂໂບນັດ 4 lots, ເງິນໂບນັດ $40ຈະເຂົ້າໄປທີ່ຍອດບາລານຂອງທ່ານ ແລະສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້
  • ເມື່ອທ່ານຍິ່ງເທຣດຫຼາຍ ທ່ານຍິ່ງສາມາດຖອນໂບນັດອອກມາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕາມອັດຕາສ່ວນ

ເງື່ອນໄຂ