logotype
 

ໂບນັດ Extra Payback

ທ່ານຢາກໄດ້ໂບນັດພິເສດໃນຊ່ວງວັນຄຣິດສະມາດບໍ? ໃນຊ່ວງເດືອນທັນວານີ້ ເຮົາມີໂບນັດມອບໃຫ້ເພີ່ມຈາກກຳໄລຂອງທ່ານເຂົ້າຍອດ Balance ໂດຍກົງ

 
+ 40% ຈາກຍອດກຳໄລ
ສູງສຸດ $300 ເພີ່ມເຂົ້າໄປທີ່ຍອດບາລານ
ສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ທັນທີ

ວິທີຮັບໂບນັດ

ເປີດບັນຊີເທຣດ MT4 ເພີ່ມໃນ ພື້ນທີ່ສ່ວນບຸກຄົນ ເຂົ້າຕິກເອົາຕົວເລືອກ "ເຂົ້າຮ່ວມໂປຼໂມຊັນ Extra Paycheck"" ຕອນເປີດບັນຊີເທຣດໃນເດືອນທັນວາ

 

ຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ 100$ ຫຼື ຫຼາຍກ່ວານັ້ນໃນຊ່ວງໂປຼໂມຊັນ

 

ຮັບກຳໄລເພີ່ມ 40% ຈາກທີ່ທ່ານເຄີຍເທຣດໄດ້ຈົນຮອດວັນທີ 23 ທັນວາ ເຂົ້າຍອດບາລານຂອງທ່ານ

 
ເປີດບັນຊີ
 

ເງືອນໄຂໂບນັດ

 • ສາມາດຂໍໂບນັດນີ້ໄດ້ລະຫວ່າງວັນທີ 1-23 ທັນວາ ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
 • ບັນຊີເທຣດທຸກປະເພດ ຍົກເວັ້ນບັນຊີ ECN CopyTrade ສາມາດຂໍໂບນັດນີ້ໄດ້
 • ລູກຄ້າຄົນໜຶ່ງສາມາດເປີດບັນຊີ Promo ໄດ້ພຽງບັນຊີດຽວ
 • ເງືື່ອນໄຂການເທຣດ ແລະ ລະບຽບບໍລິສັດທີ່ມີຜົນຕໍ່ບັນຊີເທຣດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຜົນຕໍ່ບັນຊີ Promo ເຊັ່ນດຽວກັນ
 • ໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂປຼໂມຊັນ ລູກຄ້າຈະຕ້ອງເປີດບັນຊີ MT4 ໃໝ່ລະຫວ່າງວັນທີ 1-23 ທັນວານີ້ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍການຕິກເລືອກທີ່ "ເຂົ້າຮ່ວມໂປຼໂມຊັນ Extra Paycheck" ຕອນເປີດບັນຊີເທຣດ
 • ລູູກຄ້າຈະຕ້ອງຝາກເງິນຂັ້ນຕ່ຳ 100$ ເຂົ້າບັນຊີ Promo ໃນຊ່ວງເວລາ ເພື່ອຮັບໂປຼໂມຊັນນີ້
 • ລູກຄ້້າສາມາດຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Promo ຕະຫຼາດເວລາໃນຊ່ວງເວລາໂປຼໂມຊັນ
 • ການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີໄປບັນຊີ Promo ຈະຖືກປິດຈົນເຖິງວັນທີ 30 ທັນວາ
 • ຫາກມີການຖອນເງິນຫຼື້ໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດຈາກບັນຊີ Promo ພາຍໃນວັນທີ 23 ທັນວາ ຈະຖືກຕັດສິດຈາກໂປຼໂມຊັນ ລູກຄ້າຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂປຼໂມຊັນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ
 • ບັນຊີີ Promo ຈະສາມາດໃຊ້ເລີ່ມເທຣດໄດ້ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ເວລາ 00:05 ຕາມເວລາເຊີເວີ
 • ໃນ ວັນທີ 23 ທັນວາ ທຸກອໍເດີພາຍໃນບັນຊີ Promo ທີ່ເປີດຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ການເທຣດຈະຖືກບຼອກອັດຕະໂນມັດ
 • ລູກຄ້າທີ່ເທຣດໄດ້ກຳໄລໃນບັນຊີ Promo ຈະໄດ້ຮັບເງິນເພີ່ມ 40% ຈາກຜົນກຳໄລໂດຍຄຳນວນຈາກຜົນກຳໄລທີ່ເທຣດໄດ້ໃນຊ່ວງ ວັນທີ 1-23 ທັນວາ
 • ລະບົບຈະຄຳນວນກຳໄລ/ຂາດທຶນສະເພາະລາຍການທີ່ເທຣດທີ່ qualified ເທົ່ານັ້ນ ໂບນັດຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າຍອດບາລານຂອງບັນຊີ Promo ໂດຍກົງ ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ
 • ໂບນັດຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າຍອດບາລານຂອງບັນຊີ Promo ໂດຍກົງໃນວັນທີ 23 ທັນວາ
 • ຍອດໂບນັດຂັ້ນຕ່ຳແມ່ນ 5$ ແລະ ສູງສຸດແມ່ນ 300$
 • ວັນທີ 30 ທັນວາ ເວລາ 00:05 ໂມງຕາມເວລາເຊີເວີ ບັນຊີ Promo ຈະກັບມາໃຊ້ງານໄດ້ອີກຄັ້ງ ໂດຍເງືອນໄຂຕ່າງໆຈະເປັນເຊັ່ນດຽວກັບບັນຊີປົກກະຕິ ລວມທັງເງື່ອນໄຂການຖອນເງິນ ແລະ ການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດ
 • ບັນຊີ Promo ຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂປຼໂມຊັນອື່ນຂອງ FXCL ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ທັນວາ
 • ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນລິຂະສິດຍົກເລີກລູກຄ້າຈາກໂປຼໂມຊັນຫາກພົບວ່າມີການລະເມີດເງື່ອນໄຂ ໂດຍລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລູກຄ້າໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂປຼແກຼມຫຼາຍຄັ້ງ ການທຳ Hedging ລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດປົກກະຕິ ແລະ ບັນຊີ Promo ການເຂົ້າຮ່ວມໂປຼໂມຊັນຂອງລູກຄ້າຫຼາຍທ່ານຈາກ IP Address ດຽວກັນ ການໃຊ້ VPS, VPN, Proxy ແລະ ອື່ນໆ ຫາກພົບວ່າມີການລະເມີດເງືອນໄຂ ຜົນການເທຣດທັງໝົດຂອງບັນຊີ Promo ຈະຖືເປັນໂມຄະ
 • ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂໂນເພີ່ມເຕີມ