logotype
ວິທີຂໍໂບນັດ
 
 
ຝາກເງິນຍອດເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
 
 
ສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ເມື່ອທ່ານເທຣດຮອດເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງລ໋ອດທີ່ກຳນົດ
 
 
ຂໍ ແລະ ຮັບໂບນັດ smart 100% ເຂົ້າເຄດິດໃນບັນຊີຂອງທ່ານ
ຝາກເງິນຍອດເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ເຂົ້າບັນຊີເທຣດ
ຂໍ ແລະ ຮັບໂບນັດ smart 100% ເຂົ້າເຄດິດໃນບັນຊີຂອງທ່ານ
ສາມາດຖອນໂບນັດໄດ້ເມື່ອທ່ານເທຣດຮອດເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງລ໋ອດທີ່ກຳນົດ
ເງື່ອນໄຂໂບນັດ
  • ສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ລະຫວ່າງວັນທີ 11 ມີນາ - 31 ພຶດສະພາ 2019
  • ສາມາດຂໍໂບນັດໄດ້ສູງສຸດ $2,000 ຕໍ່ທ່ານ
  • ສາມາດຂໍໂບນັດຫຼາຍໆບັນຊີເທຣດພ້ອມກັນໄດ້
  • ສາມາດຂໍໂບນັດທີ່ບັນຊີເກົ່າໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ໂບນັດຖືກຍົກເລີກໄປ ຫຼື ເທຣດຄົບເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດແລ້ວ
  • ​ທ່ານສາມາດແຈ້ງຂໍຖອນໂບນັດບາງສ່ວນເຂົ້າຍອດ balance ໄດ້ກ່ອນໂບນັດຈະໝົດອາຍຸ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຄຳນວນຈາກຈຳນວນ lot ທີ່ເທຣດໄປຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍຂັ້ນຕ່ຳຈະຕ້ອງເທຣດຢ່າງໜ້ອຍເຄີ່ງໜື່ງຂອງເງື່ອນໄຂການຖອນໂບນັດ
  • ເມື່ອແຈ້ງຖອນໂບນັດບາງສ່ວນອອກມາໄດ້ ໂບນັດສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະຖືກຍົກເລີກ
  • ກະລຸນາອ່ານເງື່ອນໄຂໂບນັດທົ່ວໄປເພີ່ມເຕີມ
 

ພ້ອມທີ່ຈະຮັບກຳໄລແລ້ວບໍ? ຮ້ອງຂໍຮັບໂບນັສດຽວນີ້!

ຂໍໂບນັດ