logotype

Lịch các cuộc thi

Loại hình cuộc thi

Chọn cuộc thi

* Đặc điểm phân biệt chính của cuộc thi VÀNG là số tiền thưởng tăng lên đáng kể cho mỗi vị trí chiến thắng và số lượng vị trí chiến thắng lớn hơn so với các cuộc thi căn bản. Ngoài ra, các cuộc thi VÀNG có nhiều cải tiến hơn và điều kiện giao dịch dễ dàng hơn.

So sánh ngắn gọn các cuộc thi