logotype

Lịch sự kiện Volume Cash Reward

Đặc điểm nổi bật chính của sự kiện Volume Cash Reward là tất cả những người tham gia, những người đã hoàn thành các điều kiện, đều là người chiến thắng và có thể nhận được phần thưởng của họ.