logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$999.28
$999.28
$0.00
-
Indonesia
$998.20
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$981.40
$1016.55
$16.55
-
Indonesia
$865.67
$1000.00
$0.00
-
Bangladesh
$858.60
$1191.90
$191.90
-
Bangladesh
$773.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$753.15
$1000.66
$0.66
-
Bangladesh
$752.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$738.67
$1029.28
$29.28
-
Sri Lanka
$726.46
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$723.24
$1387.74
$609.11
-
Indonesia
$710.20
$705.55
$0.00