logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Mozambique
$1096.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1091.96
$1209.26
$244.26
-
Indonesia
$1088.23
$1000.00
$0.00
-
Tanzania
$1086.00
$1000.00
$0.00
-
Vietnam
$1073.52
$353.52
$4779.39
-
Indonesia
$1026.26
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1020.77
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1013.00
$1000.00
$0.00
-
Laos
$1012.00
$1032.50
$32.50
-
Indonesia
$1008.00
$1012.00
$12.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
den
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00