logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
South Africa
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Kenya
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Azerbaijan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Algeria
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
efs
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Algeria
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00