logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Bangladesh
$858.60
$1191.90
$191.90
-
Malaysia
Ag
$20.58
$20.58
$2953.78
-
Indonesia
$564.60
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Laos
$1012.00
$1032.50
$32.50
-
Indonesia
$6.40
$6.40
$482.53
-
Indonesia
$11.45
$11.45
$625.90
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$42.10
$42.10
$1698.40
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$20.67
$20.67
$966.24
-
Algeria
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Vietnam
$23.15
$23.15
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Russian Federation
$10.90
$10.90
$0.00
-
Bangladesh
$1120.90
$1060.60
$60.60