logotype

MetaTrader4 ຢູ່ Mac OS

ຕິດຕັ້ງໂປຣແກມເທຣດ Meta Trader 4 ຢູ່ Mac OS

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເທຣດຜ່ານໂປຣແກມ Meta Trader4 ຢູ່ Mac ທ່ານຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງຊອບແວເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ Microsoft Windows ຢູ່ໃນເຄື່ອງ Mac OS ໄດ້ ເຊີ່ງພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານໄຊ້ PlayOnMac ແຕ່ທ່ານອາດພິຈາລະນາໄຊ້ໂປຣແກມອື່ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງແລະເປີດໄຊ້ງານໂປຣແກມ MT4 ຢູ່ເຄື່ອງ Mac ຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

1. ດາວໂຫຼດໄຟເພື່ອຕິດຕັ້ງ PlayOnMac ໄດ້ທີ່ ລິ້ງນີ້

       

 

2. ເປີດໄຟລທີ່ທ່ານໄດ້ດາວໂຫຼດມາຈາກໂຟເດີ່ Downloads ຢູ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ່ຂອງທ່ານໃນລາຍການໄຟລທີ່ດາວໂຫຼດມາຈາກບຣາວເຊີ່.

3. ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ເປີດຂຶ້ນມາ ລາກໄຟລ PlayOnMac ໄປຍັງໂຟເດີ່ Applications ເພື່ອເລີ່ມຕິດຕັ້ງ.

4. ໃນການໄຊ້ງານໂປຣແກມ PlayOnMac ນັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງມີໂປຣແກມ ແອບພິເຄຊັ່ນ XQuartz ໂດຍ Apple Inc. ຢູ່ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ່ຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກແອບພິເຄຊັ່ນດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ມີການຕິດຕັ້ງຢູ່ເຄື່ອງ Mac ລະບົບຈະຕິດຕັ້ງໃຫ້ທ່ານອັດຕະໂນມັດເມື່ອເລີ່ມເປີດໂປຣແກມ PlayOnMac ຫຼືເລີ່ມຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ Meta Trader4 ຜ່ານ PlayOnMac ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການດາວໂຫຼດໂປຣແກມ XQuartz ພຽງແຕ່ເປີດໂປຣແກມ PlayOnMac ຈາກນັ້ນຄິກປູ່ມ “Next” ຈົນການດາວໂຫຼດເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ.

 • ຖ້າຫາກບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເປີດໄຟລ PlayOnMac ເນື່ອງຈາກການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມຖືກປິດກັ້ນໂດຍຜູ້ໄຊ້ງານຈາກທ່ານອື່ນ ໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:
  • ເຂົ້າໄປທີ່ “System Preferences” ໃນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ່ຂອງທ່ານ
  • ເລືອກ “Security & Privacy” option
  • ເມື່ອທ່ານປົດລັອກຄວາມຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງການຕິດຕັ້ງແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານເລືອກ “Anywhere” ໃນພາກສ່ວນ “Allow apps downloaded from:”

5. ເມື່ອດາວໂຫຼດໂປຣແກມ XQuartz ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍ່ຈະສາມາດເລີ່ມຕິດຕັ້ງໄດ້ ເຊີ່ງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ ໜ້າຈໍຈະສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂປຣແກມດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ການຕິດຕັ້ງສຳເລັດສົມບູນ ທ່ານຈະຕ້ອງຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂໍ້ຕົກລົງຂອງໂປຣແກມ XQuartz ກ່ອນ.

6. ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ XQuartz ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານຈະຕ້ອງ restart ໂປຣແກມ PlayOnMac.

7. ຖ້າຫາກສຳເລັດການຕິດຕັ້ງໂປຣແກມ PlayOnMac ໃຫ້ທ່ານ ດາວໂຫຼດໂປຣແກມ MetaTrader4 ສຳຫຼັບ Windows ຈາກເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາແລ້ວກົດເປີດໄຟລ ໂປຣແກມຈະເປີດໂດຍອັດຕະໂນມັດຜ່ານ PlayOnMac.

 • ໝາຍເຫດ PlayOnMac ຮອງຮັບໂປຣແກມ MetaTrader4 ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮອງຮັບການຕັ້ງຄ່າສະເພາະໂບຣກເກີ່ໃດໂບຣກເກີ່ໜຶ່ງ.

8. ເມື່ອໄຟລຕິດຕັ້ງໄດ້ຖືກເປີດຂຶ້ນມາ ໃຫ້ທ່ານກົດປູ່ມ “Next” ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ສອງ ໃຫ້ທ່ານພິມຊື່ສຳຫຼັບໂປຣແກມ ເຊີ່ງຈະຖືກໄຊ້ເປັນຊື່ Icon ຂອງໂປຣແກມ ໂດຍພວກເຮົາຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານໄຊ້ຊື່ “FXCL MT4” ຈາກນັ້ນກົດປູ່ມ “Next” ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

 

9. ຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມສຳຫຼັບການຕິດຕັ້ງ MetaTrader4 ສຳຫຼັບ Windows ໃຫ້ທ່ານຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂໍ້ຕົກລົງຂອງ End-User ເຊີ່ງຈະນຳທ່ານໄປຫາເວັບໄຊ MQL5 ທ່ານສາມາດກັບມາຍັງຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງໄດ້ ໂດຍ MT4 ຂອງທ່ານຈະພ້ອມໄຊ້ງານທັນທີທີ່ໂປຣແກມໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

 • ທັນທີທີ່ທ່ານເປີດໄຊ້ງານ MetaTrader4 ໃຫ້ທ່ານເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເຂົ້າເທຣດ:
  • ໃນໜ້າຕ່າງແລກທີ່ຖືກເປີດຂຶ້ນມາ ໃຫ້ທ່ານເລືອກ server ທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍ: “FXCL-Demo” ສຳຫຼັບການເທຣດເດໂມ ຫຼື “FXCL-Main2” ສຳຫຼັບການເທຣດຈິງ.
  • ຖ້າຫາກທ່ານມີບັນຊີເທຣດກັບ FXCL ຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານເຮັດເຄື່ອງໝາຍຢູ່ທີ່ “Existing trade account” ໃນໜ້າຕ່າງຖັດໄປ ຈາກນັ້ນຕື່ມຂໍ້ມູນສຳຫຼັບ login ແລ້ວກົດປູ່ມ “Next” ກໍ່ສາມາດເລີ່ມເທຣດໄດ້.

 

10. ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໂປຣແກມ MetaTrader4 ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ທ່ານສາມາດສ້າງ shortcut ເທີງໜ້າ desktop ຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ເປີດໂປຣແກມ PlayOnMac
 • ກົດປູ່ມ “Configure” (ຢູ່ທີ່ icon ຮູບເຟືອງ )
 • ເລືອກ “FXCL MT4” ໃນໜ້າຕ່າງໃໝ່ (ຫຼືຊື່ອື່ນຕາມທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້)
 • ຄິກ “Make a new shortcut from this virtual drive”

 

 • ໃນໜ້າຕ່າງຖັດໄປ ເລືອກ “terminal.exe” ແລ້ວກົດປູ່ມ “Next”

 • ໃຫ້ທ່ານກັບມາຍັງໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ PlayOnMac ໃຫ້ທ່ານເລືອກ shortcut ໃໝ່ດ້ານໃນ ແລ້ວເລືອກ “Create a shortcut” ເພື່ອເພີ່ມ shortcut ໃໝ່ເທີງໜ້າ desktop.

 • ທ່ານສາມາດເປີດໂປຣແກມ MetaTrader ໄດ້ໂດຍກົງຈາກໜ້າ desktop ເທີງເຄື່ອງ Mac ຂອງທ່ານ.