logotype
July 03, 2019

ທ່ານຮູ້ຂ່າວລ່າສູຸດກ່ຽວກັບ Micro Cent ແລ້ວບໍ່ ?

ຮຽນລູກຄ້າທຸກທ່ານ,

ເພື່ອພັດທະນາການເທຣດ ເຮົາຈື່ງຍົກລະດັບເງື່ອນໄຂຂອງບັນຊີ Micro ຂຶ້ນ. ບັນຊີ Beginner ຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບບັນຊີ Micro Cent ໃນວັນຈັກ ທີ 8 ກໍລະກົດ, ໂດຍບັນຊີ Micro Cent ຈະຖືກນຳຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງບັນຊີ Beginner ມາທັງໝົດ ໂດຍເລເວີເລດ ສຳລັບບັນຊີິ Micro Cent ຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນເປັນ 1:1000.

ຄ່າເລເວີເລດເຮົາຈະມີການປ່ຽນແປງດັ່ງນີ້:

ເກົ່າ ໃໝ່
0 to 5000 - 1:500 0 to 1000 - 1:1000
5000 to 10000 - 1:200 1000 to 7000 - 1:500
10000 to 15000 - 1:100 7000 to 15000 - 1:200
15000 to 20000 - 1:50 15000 to 20000 - 1:100
20000 to 40000 - 1:25 20000 to 40000 - 1:25
40000 and above - 1:10 40000 and above - 1:10

ແຕ່ວ່າ ບັນຊີເທຣດປະເພດ Beginner ຈະບໍ່ສາມາດເປີດໃໝ່ໄດ້ອີກ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມີບັນຊີ Beginner ຢູ່ແລ້ວຈະຍັງສາມາດໃຊ້ເທຣດໄດ້ຕໍ່ ແຕ່ການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີເທຣດກັບບັນຊີ Beginner ທີ່ມີຢູ່ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້

ຂໍໃຫ້ທ່ານມ່ວນຊື່ນກັບບັນຊີ Micro Cent ແບບໃໝ່!


ຂໍສະແດງຄວາມນັບຖື,
ທີມງານ FXCL