logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Bangladesh
$1120.90
$1060.60
$60.60
-
Bangladesh
$78.00
$78.00
$311.00
-
Colombia
$1.41
$1.41
$813.00
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Egypt
$94.00
$94.00
$494.00
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$4.66
$4.66
$0.00
-
India
$71.31
$71.31
$2.31
-
India
$11.70
$11.70
$294.48
-
India
$544.00
$1000.00
$0.00
-
India
VEL
$2209.21
$2207.00
$1207.00
-
India
$999.28
$999.28
$0.00
-
India
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
$133.00
$133.00
$813.80
-
India
Max
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$0.66
$0.66
$7.08