logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Algeria
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Algeria
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Algeria
$14.11
$14.11
$861.37
-
Algeria
$290.83
$607.21
$0.00
-
Algeria
$7.60
$7.60
$599.60
-
Angola
$11.59
$11.59
$19.45
-
Azerbaijan
$1.81
$1.81
$0.00
-
Azerbaijan
$13.21
$13.21
$520.00
-
Azerbaijan
$1000.00
$1000.00
$0.00
2
Azerbaijan
$2890.00
$2890.00
$1890.00
-
Bangladesh
$22.40
$22.40
-$977.60
-
Bangladesh
$1120.90
$1060.60
$60.60
-
Bangladesh
$0.49
$0.49
$448.00
-
Bangladesh
$693.00
$1000.00
$0.00
-
Bangladesh
$100.19
$100.19
$1176.19
-
Bangladesh
$773.00
$1000.00
$0.00
3
Bangladesh
$1426.66
$1426.66
$997.06
-
Bangladesh
$505.10
$828.30
$1020.10
-
Bangladesh
$752.00
$1000.00
$0.00
-
Bangladesh
$68.00
$68.00
$1033.00