logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Vietnam
$1073.52
$353.52
$4779.39
-
Vietnam
$23.15
$23.15
$0.00
-
Uzbekistan
$19.42
$19.42
$0.00
-
Ukraine
$9.00
$9.00
-$991.00
-
Ukraine
$39.17
$39.17
$0.00
-
Uganda
$20.00
$20.00
$0.00
-
Turkey
T17
$40.50
$40.50
$366.70
-
Tunisia
$20.00
$20.00
$0.00
-
Tunisia
$9.30
$9.30
$0.00
-
Thailand
$1137.19
$1241.90
$353.50
-
Thailand
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$1.54
$1.54
$330.50
-
Thailand
$0.20
$0.20
$0.00
-
Thailand
$254.80
$248.10
$0.00
-
Thailand
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Tanzania
$1086.00
$1000.00
$0.00
-
Sri Lanka
$726.46
$1000.00
$0.00
-
South Africa
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
South Africa
$66.90
$66.90
$0.00
-
South Africa
$31.50
$31.50
$0.00