logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Pakistan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Algeria
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$7256.75
$7539.33
$6539.33
-
Indonesia
$1091.96
$1209.26
$244.26
-
Indonesia
$723.24
$1387.74
$609.11
-
Indonesia
$627.68
$3097.68
$2097.68
-
Pakistan
WWK
$529.70
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$160.15
$160.15
$2220.98
2
Azerbaijan
$2890.00
$2890.00
$1890.00
-
Indonesia
$6.29
$6.29
$90.00
-
Ukraine
$9.00
$9.00
-$991.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
India
VEL
$2209.21
$2207.00
$1207.00
-
Ukraine
$39.17
$39.17
$0.00
-
Indonesia
$1256.47
$1685.70
$836.45
-
Indonesia
$60.00
$60.00
$230.00
-
India
$11.70
$11.70
$294.48
6
Philippines
Tot
$745.64
$745.64
-$254.36
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$1000.00
$1000.00
$0.00