ເສິມສັກກະຍະພາບທາງການເງິນຂອງທ່ານ ມາສ້າງເງິນກັບ FXCL ໃນຊ່ວງ COVID-19×
logotype

ເພີ່ມຄ່າຄອມມິດຊັ່ນໃຫ້ IB

ບໍ່ວ່າຈະເປັນມື້ໃດ, ກໍສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້:
ຮັບລາງວັນພິເສດເພື່ອຜົນຮັບທີ່ສຸດພິເສດ

ສະໝັກ IB

ທິມງານ FXCL ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ຕ້ອງການມອບລາງວັນໃຫ້ກັບທ່ານດ້ວຍການເພີ່ມຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນແຕ່ລະມື້ຂອງລູກຄ້າ. ແຕ່ລະວັນເປັນໂອກາດດີໆທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ເພີ່ມຂຶ້ນອີກສູງເຖີງ 100% ຂອງຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ໄດ້ຮັບໃນປັດຈຸບັນ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈະໄດ້ຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນສະມາຊິກແລະຈຳນວນ lot ທີ່ມີການເທຣດໃນມື້ນັ້ນໆ ແລະຈະເພີ່ມເຂົ້າທີ່ຍອດບາລານຂອງບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານໃຫ້ ອັດຕະໂນມັດທຸກວັນ.

ທ່ານສາມາດຄິດໄລ່ເປີເຊັນຄ່າຄອມມິດຊັ່ນຂອງທ່ານໄດ້ແບບງ່າຍໆພຽງໃຊ້ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

  ຈຳນວນຂອງລູກຄ້າທີ່ຍັງດຳເນີນການຊື້ຂາຍແຕ່ລະມື້ທີ່ຕະຫຼາດເປີດ* ຈຳນວນ Lot ທີ່ທຳການຊື້ຂາຍຂັ້ນຕໍ່າໃນແຕ່ລະມື້ທີ່ຕະຫຼາດເປີດ, (lot)** ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ເພີ່ມຂື້ນ , (%)***
Zone  C 5-20 3 20
7 30
11 40
Zone  B 21-40 11 50
26 60
41 70
Zone  A 41-60 41 80
66 90
86 100

ໝາຍເຫດ:
* ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ລວມຍອດການຊື້ຂາຍແຕ່ລະມື້ຢ່າງໜ້ອຍ 0.25 standard lot ໃນວັນນັ້ນໆ ເທົ່ານັ້ນຈິ່ງຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການຄິດໄລ່ຄ່າລວມຂອງ ຍອດການຊື້ຂາຍລວມທັງໝົດໃນແຕ່ລະມື້.
** ໃນການຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ເພີ່ມນັ້ນ, ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າລູກຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ທຳຍອດການຊື້ຂາຍໃນແຕ່ລະມື້ສູງຕາມຈຳນວນຂັ້ນຕໍ່າຂອງລ໋ອດທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ.
*** ເພີ່ມຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ໃຫ້ກັບບັນຊີທຸກປະເພດ, ຍົກເວັ້ນບັນຊີ Beginner.

 
 

ຕົວຢ່າງ:

ລູກຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ທຳການຊື້ຂາຍພາຍໃນມື້ນີ້ແມ່ນ:

  • icon user ລູກຄ້າ 11 ທ່ານທີ່ໄດ້ທຳການຊື້ຂາຍ
  •  
  • icon money-bag ລວມທັງໝົດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເທຣດແມ່ນ 60 Lot
  •  
  • icon dollar $500 ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ

ທ່ານຢູ່ທີ່ ໂຊນ C ຕາມຕາຕະລາງຂ້າງເທີງ ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນເພີ່ມອີກ 40% .

ດັ່ງນັ້ນຄ່າຄອມມິດຊັ່ນທັງໝົດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃນມື້ນີ້ແມ່ນ: $500+$500*40%= $700

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາ ທີມງານຊັບພອດ ຂອງພວກເຮົາ.