FXCL ຍັງໃຫ້ບໍລິການເປັນປົກກະຕິ! ພັກຢູ່ເຮືອນ ແລະ ຫາເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆກ້ວຍ Forex×

ຜົນຕອບແທນ IB ແບບ 2ຊັ້ນ

ຍິ່ງມີເຄືອຂ່າຍ IB ຫຼາຍເທົ່າໃດ ລາຍໄດ້ຍິ່ງໄດ້ສູງເທົ່ານັ້ນ!

ສະໝັກ IB

ກັບຜົນຕອບແທນ 2 ຊັ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນເພີ່ມຂື້ນຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຊິກຂອງທ່ານໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ IB ເປັນຂອງຕົວເອງ.

ແນະນຳເພື່ອຄວາມສຳເລັດ

Become a master IB ico

ເປັນ IB
1) ລົງທະບຽນສະໝັກເປັນ IB
2) ແນະນຳໝູ່ແລະນັກລົງທຶນທ່ານອື່ນ ໂດຍໄຊ້ລິ້ງ IB
3) ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ຈາກການເທຣດຂອງພວກເຂົາ

Become a master IB ico

ເປັນ Master IB
1) ຊວນສະມາຊິກຂອງທ່ານສະໝັກເປັນ IB ຄືກັນ (ຮ້ອງວ່າ Sub-IB)
2) ຊ່ວຍເຫຼືອແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳສະມາຊິກ IB ຂອງທ່ານ
3) ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນເພີ່ມຈາກການເທຣດຂອງຜູ້ສະໝັກຕໍ່ຈາກ Sub-IB ຂອງທ່ານ.

ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ຂອງທ່ານ

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນຂອງທ່ານຕະຫຼອດໄປ ຕາບໃດທີ່ສະມາຊິກຂອງທ່ານແລະສະມາຊິກຂອງ Sub-IB ຂອງທ່ານຍັງມີການເທຣດ (ຍິ່ງມີສະມາຊິກຂອງທ່ານເທຣດຫຼາຍເທົ່າໃດ ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນຍິ່ງເພີ່ມຂື້ນເທົ່ານັ້ນ)

 • ຄ່າຕອບແທນໂດຍລວມທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບມີດັ່ງນີ້:
 • ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ 40% ຂອງສະເປດຕໍ່ Lot ຈາກການເທຣດຂອງສະມາຊິກແລະສະມາຊິກທີ່ເປັນ Sub-IB ຂອງທ່ານ.
 • 10% ຂອງຄ່າຄອມມິດຊັ່ນຈາກການເທຣດຈາກສະມາຊິກຂອງ Sub-IB ຂອງທ່ານ.
ib step
 

ສະຫຼຸບເງື່ອນໄຂຂອງ IB

 • IB ທີ່ມີສະມາຊິກສະໝັກເປັນ IB ຄືກັນ ຈະເອີ້ນວ່າເປັນ Master-IB.
 • ສະມາຊິກສະໝັກເປັນ IB ຕໍ່ຈາກ IB ທ່ານອື່ນ ຈະຮ້ອງວ່າເປັນ Sub-IB.
 • Sub-IB ທີ່ມີສະມາຊິກສະໝັກເປັນ IB ຈະກາຍເປັນ Master-IB ແລະ Master-IB ຂອງຜູ້ທີ່ກາຍເປັນ Master-IB ຈະຍັງໄດ້ຮັບ 10% ຂອງຄ່າຄອມມິດຊັ່ນຈາກການເທຣດໂດຍສະມາຊິກຂອງຜູ້ທີ່ກາຍເປັນ Master-IB ຕາມເດີມ.
 • Master-IB ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ 40% ຂອງສະເປດ ຈາກການເທຣດຂອງສະມາຊິກ ແລະຮັບ 10% ຂອງຄ່າຄອມມິດຊັ່ນຈາກການເທຣດໂດຍສະມາຊິກຂອງ Master-IB.
 • Master-IB ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ 40% ຂອງສະເປດ ຈາກການເທຣດຂອງສະມາຊິກ.
 • ຄ່າຄອມມິຊັນສູງສຸດ ແມ່ນ 3 pips ແລະ ສຳລັບໂລຫະ(XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD) - ສູງສຸດ $10 ສຳລັບບັນຊີທຸກປະເພດ
 • ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ຈະຄິດໄລ່ສະເພາະລາຍການເທຣດທີ່ເປັນ qualified ເທົ່ານັ້ນ .
 • ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ Sub-IB ຈະຈ່າຍໃຫ້ເປັນປະຈຳວັນ ໂດຍຈະເພີ່ມເຂົ້າບັນຊີ IB ຂອງ Master IB ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດທຸກໆວັນເວລາ 00:20 ນ. ຕາມເວລາເທີງກຣາຟ.
 • ຄ່າຄອມມິດຊັ່ນ IB ທັງໝົດທາງບໍລິສັດເປັນຄົນຈ່າຍໃຫ້ ຈະບໍ່ມີການຫັກຄ່າຄອມມິຊັ່ນຂອງ IB ຄົນໜື່ງໄປໃຫ້ອີກຄົນໜື່ງ.
 • ຜູ້ສະໝັກຜ່ານລິ້ງ IB ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສາມາດເປັນ Sub-IB ໄດ້.
 • ຖ້າຫາກພວກເຮົາພົບວ່າ Master-IB ມີຄວາມພະຍາຍາມສໍ້ໂກງລະບົບໂດຍການຍ້າຍລູກຄ້າເກົ່າໄປຢູ່ Sub-IB ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃນການເພີ່ມຈຳນວນຄອມມິດຊັ່ນ ຈະຖືກຕັດສິດເປັນ Master-IB ແລະຖືກຕັດສິດເປັນ IB.
 • ຂໍ້ຕົກລົງ IB ມີຜົນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກມ IB ທຸກທ່ານ
 • ບໍລິສັດຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ດຳເນີນການທູກກໍລະນີເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນເງື່ນໄຂນີ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
 • ສຳລັບຄູ່ເທຣດທີ່ມີສະເປຣດເປັນ 0 ທີ່ບັນຊີ Standard ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຄອມມິດຊັນ IB ເມື່ອເທຣດໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂຂັ້ນຕໍ່າ ກະລຸນາເບີ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ໃນຕະລາງ
 • ສຳລັບບັນຊີ ECN Copytrade ຄ່າຄອມມິດຊັນ IB ແມ່ນ 0.25 pips ຕໍ່ ລ໋ອດ. ຄ່າຄອມມິດຊັນສູງສຸດສຳລັບຄູ່ XAGUSD ແມ່ນ $2.5 ຕໍ່ ລ໋ອດ. 

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ກາລຸນາຕິດຕໍ່ ທີມງານ ຊັບພອດ.