logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Indonesia
$42.10
$42.10
$1698.40
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$3.45
$3.45
$1064.50
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$90.86
$90.86
$0.00
-
Indonesia
$865.67
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$449.29
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$14.60
$14.60
$0.00
-
Indonesia
$51.99
$79.25
$214.25
-
Indonesia
$33.04
$33.04
$480.47
-
Indonesia
$564.60
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$710.20
$705.55
$0.00
-
Indonesia
$60.00
$60.00
$230.00
-
Indonesia
$1213.10
$1213.10
$295.70
-
Indonesia
$1390.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1.21
$1.21
-$998.79
-
Indonesia
$7.59
$7.59
$0.00
-
Indonesia
$27.30
$27.30
$3424.40
-
Indonesia
$34.29
$34.29
$3474.61