logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Indonesia
$753.15
$1000.66
$0.66
-
Indonesia
$6.40
$6.40
$482.53
-
Indonesia
$160.15
$160.15
$2220.98
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$723.24
$1387.74
$609.11
-
Indonesia
Eka
$92.75
$92.75
$4348.67
-
Indonesia
$3.61
$3.61
$183.18
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$5.50
$5.50
$0.00
1
Indonesia
$22350.00
$22350.00
$21350.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1026.26
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$0.66
$0.66
$1286.10
-
Indonesia
$20.67
$20.67
$966.24
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$12.84
$12.84
$0.00
-
Indonesia
$1146.52
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$109.83
$162.03
$1694.63
-
Indonesia
$6.29
$6.29
$90.00
4
Indonesia
Eri
$1284.50
$1284.50
$284.50