logotype

Classic Contest

Đợt 2

tháng mười 25 - tháng mười 29, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #2)

2021-10-29 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Malaysia
$21.84
$21.84
-$978.16
-
Bangladesh
$21.05
$21.05
-$978.95
-
Algeria
$20.95
$20.95
-$979.05
-
India
$20.57
$20.57
-$979.43
-
Indonesia
$20.30
$20.30
-$979.70
-
Russian Federation
$20.00
$20.00
-$980.00
-
Philippines
$19.86
$19.86
-$980.14
-
Indonesia
$19.50
$19.50
-$980.50
-
Indonesia
$19.49
$19.49
-$980.51
-
Indonesia
$17.20
$17.20
-$982.80
-
Indonesia
$16.42
$16.42
-$983.58
-
Tunisia
$14.34
$14.34
-$985.66
-
Philippines
$14.28
$14.28
-$985.72
-
Indonesia
$13.00
$13.00
-$987.00
-
Indonesia
$12.28
$12.28
-$987.72
-
Indonesia
$11.80
$11.80
-$988.20
-
Indonesia
$10.25
$12.53
-$987.47
-
Indonesia
$10.08
$10.08
-$989.92
-
Indonesia
$9.37
$9.37
-$990.63
-
Pakistan
$7.77
$7.77
-$992.23