logotype

Classic Contest

Đợt 2

tháng mười 25 - tháng mười 29, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #2)

2021-10-29 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Thailand
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
Rod
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Sri Lanka
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Kazakhstan
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$994.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$992.80
$1000.00
$0.00
-
India
$992.75
$1000.00
$0.00
-
Azerbaijan
$988.00
$988.00
-$12.00
-
Laos
$977.12
$1674.29
$674.29
-
Indonesia
$940.00
$1000.00
$0.00