logotype

Classic Contest

Đợt 2

tháng mười 25 - tháng mười 29, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #2)

2021-10-29 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Indonesia
$1002.10
$1002.10
$2.10
-
Malaysia
$1000.07
$1000.70
$0.70
-
Bangladesh
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
South Africa
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
Ram
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
Den
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00