logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Indonesia
Eka
$92.75
$92.75
$4348.67
-
Malaysia
$59.47
$26.77
$2467.15
5
Jordan
$1248.67
$1248.67
$248.67
-
Malaysia
$1000.00
$1000.00
$0.00
4
Indonesia
Eri
$1284.50
$1284.50
$284.50
-
Egypt
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1634.29
$1810.29
$810.29
-
Indonesia
$1.21
$1.21
-$998.79
-
Indonesia
$3.45
$3.45
$1064.50
-
Malaysia
$738.67
$1029.28
$29.28
-
Philippines
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Philippines
Gil
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$981.40
$1016.55
$16.55
-
Bangladesh
$100.19
$100.19
$1176.19
-
Indonesia
$1008.00
$1012.00
$12.00
-
Indonesia
$109.83
$162.03
$1694.63
-
Bangladesh
$78.00
$78.00
$311.00
-
Nigeria
$9.61
$9.61
$446.32
-
South Africa
$0.80
$0.80
$65.80
-
Indonesia
$1464.48
$1597.80
$597.80