logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Indonesia
$998.20
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$3.61
$3.61
$183.18
-
Indonesia
$14.60
$14.60
$0.00
-
Indonesia
$6.16
$6.16
$342.00
-
Indonesia
$12.84
$12.84
$0.00
-
Indonesia
$0.66
$0.66
$7.08
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$33.04
$33.04
$480.47
-
Indonesia
$51.99
$79.25
$214.25
-
Italy
$19.45
$19.45
$66.02
5
Jordan
$1248.67
$1248.67
$248.67
-
Kazakhstan
$15.70
$20.98
$0.00
-
Kazakhstan
$5.62
$5.62
$0.00
-
Kenya
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Laos
$1012.00
$1032.50
$32.50
-
Laos
$18.39
$24.50
$11.15
-
Laos
$17.38
$20.87
$464.57
-
Latvia
$670.00
$1000.00
$0.00
-
Lesotho
$4.50
$4.50
$0.00
-
Malaysia
$152.73
$152.73
$11837.14