logotype

Classic Contest

Đợt 1

tháng mười 11 - tháng mười 15, 2021

Thu lợi nhuận cao nhất từ tài khoản demo của bạn và nhận giải thưởng tiền mặt

Giải thưởng

$300
Hạng 1
$200
Hạng 2
$100
Hạng 3
$50
Hạng 4
$25
Hạng 5

Kết quả hiện tại (Classic Contest #1)

2021-10-15 23:15:00 (Giờ máy chủ)
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$627.68
$3097.68
$2097.68
1
Indonesia
$22350.00
$22350.00
$21350.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1026.26
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$90.86
$90.86
$0.00
-
Indonesia
$865.67
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$449.29
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$981.40
$1016.55
$16.55
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$1256.47
$1685.70
$836.45
-
Indonesia
$1464.48
$1597.80
$597.80
-
Indonesia
$1000.00
$1000.00
$0.00
-
Indonesia
$20.28
$20.28
$5900.28
-
Indonesia
Eka
$92.75
$92.75
$4348.67
-
Indonesia
$723.24
$1387.74
$609.11