facebook banner
logotype
Back to list

ເຖີງເວລາຫາຄວາມໝາຍຂອງລະດັບລາຄາ

18:47 11 ພ.ຈ. 2019
1556
Forex trading

ການກຳນົດລາຄາຫຼັກ ແລະ ການນຳຂໍ້ມູນນີ້ໄປໃຊ້ຖືເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບຮູບແບບຫຼັກຂອງລະດັບລາຄາ ເບີ່ງວິທີການຫາລາຄານັ້ນ ແລະ ວີທີໃຊ້ເທຣດ

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົນກ່ຽວກັບລະດັບລາຄາ

ທົວໄປແລ້ວ ການຊື້ ແລະ ການຂາຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະມັກມາຈາກລະດັບແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງຄວາມຜັນຜວນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງລາຄາໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ຖ້າລາຄາທະລຸຜ່ານລະດັບດັ່ງກ່າວນັກເທຣດກໍ່ຈະເຂົ້າເທຣດໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ

ລະດັບແນວຕ້ານລາຄາມັກຈະທະລຸໄປດ້ານເທີງ ເມື່ອເທຣດຂຶ້ນໄປລະດັບນີ້ແລ້ວ ຕະຫຼາດຈະເລີ່ມຂາຍ ແລະ ຄ່າຄ່າລົງ

ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລະດັບແນວຕ້ານ ເມື່ອລາຄາຕົກລົງມາຈາກແນວຮັບທີ່ສຳຄັນ ກໍ່ຄວນຢຸດການເທຣດຂາລົງ ຕະຫຼາດກໍ່ອາດເລີ່ມການຊື້ຂາຍ ແລະ ກຣາບກໍ່ແລ່ນຂຶ້ນອີກເທື່ອໜື່ງ

ການທະລຸຂຶ້ນໄປເໜືອແນວຕ້ານສຳຄັນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຈາກແນວຮັບສຳຄັນ ມັກຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າແນວໂນ້ມຈະມີການປ່ຽນແປງ

ປະເພດຂອງລະດັບລາຄາ

ສຳລັບຟຼໍເຣກ ລະດັບຂອງລາຄາມີ 4 ປະເພດຫຼັກ ປະກອບມີ:

 1. ແບບ Horizontal
 2. ແບບ Non-horizontal
 3. ແບບຕົວເລກຖ້ວນ (Round number) ຫຼື ລະດັບ psychological
 4. ແບບ Dynamic

ແບບ Horizontal

ທ່ານຮູ້ຈັກ horizontal ຫຼັກແລ້ວ ກໍ່ຄື ແນວຕ້ານ ແລະ ແນວຮັບ ແນວຮັບຈະຖືກເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃວ້ສູງສຸດຂອງກຣາບປັດຈຸບັນ ແນວຕ້ານຈະຢູ່ລະດັບຕໍ່າສຸດ ເນື່ອງຈາກກຣາບຈະແລ່ນໄປເບື້ອງຂົວ ທ່າຈື່ງເຫັນບໍລິເວນລາຄາສາມາດປ່ຽນທິດທາງໄດ້ໃນອານາຄົດ

ຍັງມີ horizontal ປະເພດອື່ນອີກ ຖ້າລາຄາແລ່ນລັກສະນະ sideway ທ່ານກໍສາມາດເຮັດເຄື່ອງໝາຍ sideway ໄດ້ ຂອບເທີງສຸດ ແລະ ລຸ່ມສຸດຈະກໍ່ຮູບຮ່າງເປັນລະດັບລາຄາ horizontal

ແບບ Non-Horizontal

ແບບ Non-horizontal ປະກອບໄປດ້ວຍເສັ້ນແນວໂນ້ມເຊີງເປັນຂອບເທີງ ແລະ ຂອງລຸ່ມຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງລາຄາ

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແນວຕ້ານ ແລະ ແນວຮັບ ເສັ້ນແນວໂນ້ມຈະຖືກຕັ້ງຄ່າໃວ້ທີ່ຈຸດສູງສຸດ ແລະ ຕໍ່າສຸດຂອງກຣາບ ຈຸດລາຄາໄປແຕະດ້ານລຸ່ມ ຫຼື ດ້ານເທີງຂອງຂອບລາຄາກໍ່ຄື ແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ ແບບໜື່ງ

ແບບຕົວເລກຖ້ວນ (Round number) ຫຼື Psychological

ນັກເທຣດຈະເລືອກວາງຕໍ່າແໜ່ງຖັດໄປຈາກລະດັບຕົວເລກຖ້ວນ ເຊັ່ນ 100, 150, 200, 225, 250 ເປັນຕົ້ນ ຈື່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ຄວາມຜັນຜວນໃນລະດັບນີ້ມັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ດ້ວຍລັກສະນະຂອງ psychological ນີ້ ນັກເທຣດບາງຄົນຈະເຮັດເຄື່ອງໝາຍລະດັບຕົວເລກຫຼັກຖ້ວນ ເພື່ອກຽມພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ

ແບບ Dynamic

ລະດັບລາຄາປະເພດນີ້ມັກຈະຖືກສ້າງໃນໂປຣແກຣມຂອງທ່ານເອງ ເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ງານ ມັນຈະປະກົດເທີງກຣາບ ແລະ ປ່ຽນແປງໄປຕາມຄວາມເຄື່ອນໄຫວລາຄາອັດຕະໂນມັດ ຕົວຢ່າງລະດັບລາຄາປະເພດນີ້ຄືຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ (Moving Average) ມັນຈະສະແດງຈຸດທີ່ລາຄາເຄີຍຢູ່ກຣາບດຽວກັນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານມາ

ວິທີຕັ້ງລະດັບລາຄາ

ເນື່ອງຈາກ FXCL ໃຊ້ໂປຣແກຣມເທຣດ MetaTrader 4 ເຮົາຈື່ງຈະບອກວິທີຕັ້ງຄ່າລະດັບທີ່ຈຳເປັນໃນໂປຣແກຣມນີ້:

 1. ເລືອກຄູ່ເງິນແລ້ວເປີດກຣາບ
 2. ເລືອກຊ່ວງເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ມື້
 3. ຫາຈຸດສູງສຸດ ແລະ ຕໍ່າສຸດຂອງກຣາບ ໃຊ້ຕົວເລືອກທີ່ຕ້ອງການໃນເມນູຂອງກຣາບ ລາກເສັ້ນແນວນອນສຳລັບແນວຕ້ານສຳຄັນ ແລະ ແນວຮັບສຳຄັນ ຫຼື ເສັ້ນແນວໂນ້ມສຳລັບຊ່ວງແນວໂນ້ມ
 4. ຖ້າທ່ານເທຣດກຣາບທີ່ຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ ເມື່ອທ່ານກຳນົດລະດັບຫຼັກແລ້ວ ກໍ່ຂະຫຍາຍກຣາບແລ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ເວົ້າມາ

ເທຣດທີ່ລະດັບທີ່ຄາໄດ້ແນວໃດ ?

ບາງເທື່ອການເທຣດລະດັບແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານອາດເປັນກົນລະຍຸດທີ່ງ່າຍ ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບນັກເທຣດມືໃໝ່

 1. ຊື້ທີ່ລະດັບແນວຮັບຖ້າແນວໂນ້ມ ຫຼື ຊ່ວງການເທຣດແລ່ນຂຶ້ນ
 2. ຂາຍທີ່ລະດັບແນວຕ້ານຖ້າແນວໂນ້ມ ຫຼື ຊ່ວງການເທຣດແລ່ນລົງ

ແນ່ນອນວ່າ ບໍ່ມີທາງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຮູ້ວ່າຕະຫຼາດຈະຕ້ານການອ່ອນ ຫຼື ແຂງຄ່າໃນບໍລິເວນລະດັບລາຄາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ດັ່ງນັ້ນ ບາງເທື່ອການຖ້າໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກຣາບຈະອອກຈາກເສັ້ນນັ້ນກໍ່ເປັນວິທີທີ່ດີ ຖ້າຈົນລາຄາແລ່ນກັບຂຶ້ນໄປເໜືອແນວຮັບ ຫຼື ລົງໄປດ້ານລຸ່ມແນວຕ້ານກ່ອນເປີດການເທຣດ

ຂໍ້ມູນເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບ False Breakout

ການເຂົ້າໃຈແນວຮັບ ແລະ ແນວຕ້ານ ເປັນພື້ນຖານທີ່ຫຼາຍກວ່າລະດັບນັ້ນຖືວ່າສຳຄັນ ບາງເທື່ອ ລາຄາບໍ່ແລ່ນ ຈາກເສັ້ນທັນທີ ແຕ່ຈະຍັບໄປອີກໜ້ອຍໜື່ງ ເຊີ່ງພຶດຕິກຳຕະຫຼາດນີ້ຮ້ອງວ່າ false breakout

ນັກເທຣດບາງຄົນໃຊ້ false breakout ເປັນກົນລະຍຸດການເທຣດ ພວກເຂົາຈະຖ້າຈົນລາຄາກາຍລະດັບທີ່ຄາດການແລ້ວ ແລ້ວເປີດເທຣດທັນທີທີ່ຕະຫຼາດປ່ຽນທິດທາງ ຖ້າທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ false breakout ໃນການເທຣດ ກະລຸນາຕັ້ງ Stop Loss ຫ່າງຈາກລະດັບລາຄາແລ່ນຜ່ານເລັກໜ້ອຍ

ການເທຣດ false breakout ເປັນໂອກາດທີ່ດີຫຼາຍ ແຕ່ເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຢ່າງປົກະຕິ ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ມັນເປັນກົນລະຍຸດຂອງທ່ານພຽງຢ່າງດຽວ ບໍ່ຊັ້ນທ່ານຈະພາດການຕັ້ງຄ່າທີ່ສົມບູນໃນຕະຫຼາດ

ເຄັດລັບເພີ່ມເຕີມ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໂອກາດເຮັດກຳໄລໃນການເທຣດ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດເຮັດກຳໄລໃນການເທຣດ ເພີ່ມເພີ່ມປະສິດທິພາບ ທ່ານຄວນເຮັດຕາມຂໍ້ແນະນຳດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ເທຣດກຣາບມື້ ຫຼື 4 ຊົ່ວໂມງ ແນວຕ້ານ ແລະ ແນວຮັບໃນກຣາບຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ ມັກສົ່ງສັນຍານທີ່ຜິດພາດ ພຶດຕິກຳລາຄາຈະສາມາດຄາດເດົາໄດ້ດີຂຶ້ນຖ້າໃຊ້ກຣາບທີ່ສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກລະດັບລາຄາໃນກຣາບໄລຍະຍາວຈະເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ໂອກາດກຳໄລກໍ່ຈະຫຼາຍຂຶ້ນ
 • ໃຊ້ pullback ຖ້າທ່ານພາດຊ່ວງເວລາທີ່ຫຼຸດຈາກລະດັບແນວຕ້ານ ຫຼື ແນວຮັບ ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ລາຄາກັບໄປທົດສອບອີກເທື່ອໜື່ງ ມັນຈະໄດ້ຜົນ ເພາະບາງເທື່ອໃນຊ່ວງເວລາຫຼຸດຈາກບໍລິເວນນັ້ນ ລະດັບລາຄາຈະປ່ຽນທິດທາງໄດ້ ແນວຕ້ານທີ່ລາຄາແລ່ນຜ່ານອາດກາຍເປັນແນວຮັບໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ແນວຮັບໃນປັດຈຸບັນທີ່ລະຄາແລ່ນຜ່ານຈະກາຍເປັນແນວຕ້ານ
 • ຕັ້ງຄ່າ Stop Loss ເພາະຕະຫຼາດບໍ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ຈື່ງຄວນຕັ້ງຄ່າ stop loss ໃວ້ດ້ານລຸ່ມແນວຮັບ ຫຼື ແນວຕ້ານໜ້ອຍໜື່ງສະເໝີ
 • ຕັ້ງຄ່າ Take Profit ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດຕາມການເທຣດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາກໍ່ຄວນປ້ອງກັນການເທຣດລ່ວງໜ້າ ໂດຍການຕັ້ງ Take Profit ໃວ້ດ້ານລຸ່ມໜ້ອຍໜື່ງ ຖ້າທ່ານເປີດອໍເດີ້ຊື້ໃນບໍລິເວນແນວຮັບ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນ ຕັ້ງTake Profit ໃວ້ລະດັບແນວຮັບຖ້າທ່ານເປີດອໍເດີ້ຂາຍໃນບໍລິເວນແນວຕ້ານ
 • ໃຊ້ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ່ເປັນແນວຕ້ານ ຫຼື ແນວຮັບ ນັກເທຣດຫຼາຍຄົນໃຊີ້ເຄື່ອງມືຄ່າສະເລ່ຍ 50, 100 ແລະ 200 ມື້ ໃນການເທຣດ ເປັນສາເຫດທີ່ຊ່ວງເວລາຄ່າສະເລ່ຍທີ່ຕັດຜ່ານຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດອາດເພີ່ມຂຶ້ນ ຕິດຕາມລະດັບເຫຼົ່ານີ້ໃນກຣາບຂອງທ່ານແລ້ວໃຊ້ເສັ້ນນີ້ເປັນແນວຮັບແນວຕ້ານແບບ dynamic

ເສັ້ນລຸ່ມ

ເບີ່ງຜ່ານໆ ການເທຣດທີ່ລະດັບແນວຕ້ານ ຫຼື ແນວຮັບເບີ່ງຄືງ່າຍ ແຕ່ຢ່າຕົວະໂຕເອງ ລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງຈາກການເທຣດຈະຕ້ອງອາໄສການເຝິກຝົນຢູ່ສະເໝີ ໂດຍເລີ່ມຈາກເທຣດບັນຊີທົດລອງ ແລ້ວຈື່ງມາທີ່ບັນຊີແທ້ ຫຼັງຈາກທີ່ເທຣດກຳໄລໄດ້ປະມານສອງສາມເດືອນ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ ຊ່ວງເວລາເທຣດ ຊ່ວງເວລານິວຍຼອກ ຊ່ວງເວລາເອເຊຍ non-farm payrolls ມັດຕິອັດຕາດອກເບ້ຍທະນາຄານກາງ ທະນາຄານກາງ Forex trading day trading charts 1-hour chart 4-hour chart trading journal trading style trading setup stop-hunting false signal ການເທຣດ ຟຼໍເຣດ ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ອາຈານ ສະວີງເທຣດ ສະວິງເທຣດ ເດເທຣດ ຂ່າວອອກ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳສຳລັບການເທຣດ ໂບນັດ ໂບນັດ tradable ໂບນັດບໍ່ຕ້ອງຝາກເງິນ ໂບນັດເງິນຝາກ ເງິນຄືນ ການສຶກສາດ້ານຟໍເຣັກ ຜູ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຫນັງສືຟໍເຣັກ ກຼາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດ ຟຼໍເຣັກ trailing Stop ຄ່າຄວາມສຳພັນຄູ່ເທຣດ Correlation Matrix EURUSD EURJPY การตั้งค่าการเทรด RSI Overbought/Oversold ກຣາບຮູບຄ້ອນ doji ເລີ່ມຕົ້ນ ກຣາບແທ່ງທຽນ ການເທຣດສະວີງ pending order ສະພາບຄ່ອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນເທຣດ ແນວໂນ້ມຫລັກ ຕະຫລາດເອເຊຍ ຕະຫລາດລອນດອນ ຕະຫລາດນິວຢ໌ອກ ຄ່າສະເປຣດ slippage gap ການປະມວນຜົນອໍເດີ requote ໂດລ້າສະຫະລັດ ໂຣບ ການເທຣດຫລາຍເກີນໄປ ການເທຣດເດໂມ້ ຫຸ່ນຍົນຊ່ວຍເທຣດ ຄູ່ເທຣດ ຊ່ວງການເທຣດ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດລອນດອນ ຊ່ວງເວລາຕະຫຼາດເອເຊຍ ທະວິດເຕີ ທຳ ຢູ່ໂຣບ ໂດລ້າແຄນນາດາ ໂດລ້າອາເມຣິກາ ເຢັນ ຢີ່ປຸ່ນ ເປໂຊເມັກຊິໂກ ສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນເທຣດ Fed ຈີນ ຂ່າວເສດຖະກິດ ສົງຄາມສະກຸນເງິນ ເວລາເທຣດເອເຊຍ USA ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຂໍ້ຕົກລົງການເທຣດ ເທຣດສະວິງ H1 H4 D1 ເທຣດຊື້ ເທຣດຂາຍ ລະບົບການເທຣດ ເດໂມ້ ເຊັກລີດ ສິ່ງທີ່ເຮັດປະຈຳ ການຕັ້ງຄ່າການເທຣດ ເປີດອໍເດີ ອັດຕາສ່ວນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ Default mode network ການເທຣດຟຼໍເຣກ Nonfarm Payrolls ໂດລາ ເທຣດເດີ້ລາຍວັນ ແທ່ງທຽນ ແທ່ງທຽນລາຍອາທິດ ແທ່ງທຽນລາຍວັນ engulfing candle Doji ຜູ້ເທຣດອໍເດີຂາຍ ຜູ້ເທຣດອໍເດີຊື້ ແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນ ແນວໂນ້ມຂາລົງ ລາຍອາທິດ ໂຣນ້າໄວຣັດ COVID-19 ການແພ່ລະບາດ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ ຕະຫລາດ ຄ່າເງິນອ້າງອີງ CNY ບິດຄ່ອຍ ຄຳ ເຈີໂຣມ ພາເວວ ທະນາຄານກາງອາເມຣິກາ GDP ຈິດວິທະຍາການເທຣດ ຄວາມຢ້ານ ການຈັດການດ້ານການເງິນ ສັນຍານເທຣດ ຈຳນວນລ໋ອດ Stop Out ມາຈີ້ນ ທໍ່ທຶນ pip point ລາຄາເຂົ້າຊື້ Charles Dow ທິດສະດີດາວ ແນວໂນ້ມໃຫຍ່ Relative Strength Index RSI ສັນຍານ ສັນຍານການລົບກວນຂອງຕະຫລາດ oversold/overbought correction ສະວິງ M30 ພື້ນຖານ