facebook banner
logotype
Back to list

ຈະສາມາດເທຣດຍ່າງສະບາຍໄດ້ຈັ່ງໃດะ ?

7:25 2 ຕ.ລ. 2019
448
Forex trading

กການຈະໄປເຖືງເປົ້າຫມາຍທາງການເງິນດ້ວຍຟໍເລັກນັ້ນ ເຈົ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້: คຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສັບສະເພາະພື້ນຖານດ້ານການເທຮດ ກົນລະຍຸດທີດີ ຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະຕະຫລາດ ສາມາຈັດການຄວາມສ່ຽງໄດ້ ອົດທົນ ແລະ ແນວແນ່ ແລະ ໂດຍສະເພາະຍ່າງຍິ່ງ ແຜນການເທຣດທີ່ເຫມາະສົມ ເຊິ່ງເປັນເຄື່ຶອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ປຽບສະເຫມືອນສິ່ງນຳທາງສ່ວນຕົວ ທີ່ຈະນຳໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ໃນວົງການຟໍເລັກໄດ້ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ເຮັດກຳໄລໄດ້ຢ່າງສະຫມຳສະເຫມີ

ແຜນການເທຣດກົນລະຍຸດ - เເປັນຍ່າງດຽວຄືກັນຫຼືບໍ່?

ຜູ້ເທຣດເລີ່ມຕົ້ນຄິດວ່າພວກເຂົາໄດ້ຕັ້ງຄ່າກົນລະຍຸດໃນການເທຣດທີ່ດີພ້ອມຫມົດແລ້ວ ແຕ່ໃນຮູບແບບການເທຣດນັ້ນມີຫລາຍກວ່າປະເພດຂອງກຼາບທີ່ເຈົ້າເທຣດ ຫລາຍກວ່າປະເພດອໍເດີທີ່ເຈົ້າເປີດເປັນຕົ້ນ

ແຜນການການເທຣດຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າກຳນົດໄດ້ວ່າ ຕອນໃດທີ່ເຈົ້າຄວນເປີດ ຫຼື ປິດອໍເດີ ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົາປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ສະຫລຸບໃນການພັດທະນາການເທຣດຂອງເຈົ້າຕໍ່ໄປ ແລະ ດ້ວຍແຜນການເທຣດ ຈະຊ່ວຍໃນການຂາດທຶນ ແລະ ເພີ່ມກຳໄລໃຫ້ເຈົ້າໄດ້

ນອກຈາກນີ້ ການເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສາມາດລຫຼີກລ້ຽງການຕັດສິໃຈດ້ວຍອາລົມ ເຊິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວມັນຈະສາມາດຍົກລະດັບຜົນລັບຂອງເຈົ້າໄດ້กจากนี้

ແລ້ວຈະສ້າງແຜນແບບນີ້ໄດ້ແນວໃດ ?

ເຮົາຈະສາມາດເວົ້າເຖືງ 5 ສິ່ງສຳຄັນທີ່ແຜນທີ່ດີທຸກແຜນຄວນມີ:

  1. ຕອນໃດຄວນເປິດອໍເດີ ?
  2. ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ
  3. ຕອນໃດທີ່ເຈົ້າຄວນປິດອໍເດີທີ່ຂາດທຶນ?
  4. ການປະເມີນຜົນກຳໄລ
  5. ການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ

ຕອນນີ້ຄວນພິຈາລະນາແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃຫ້ດີທີ່ສຸ

ຕອນໃດຄວນເປິດອໍເດີ ?

ສຳລັບຂັ້ນຕອນທຳອິດ ເຈົ້າຄວນກຳນົດປັດໃຈຫລັກໃນການເທຣດທີ່ສົມບູນແບບຂອງເຈົ້າ ແລະ ການເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດ ເມຶ່ອການເທຣດມີປະສິດທິພາບ ໄດ້ເຕີມເຕັມທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ

ນີ້ຄືພື້ນຖານຂອງຄວາມສຳເລັດໃນອານາຄົດຂອງເຈົ້າ ຫາກການເທຣດບໍ່ໄດ້ປະກອບໄປດ້ວຍປັດໄຈແຕ່ລະຂໍ້ທີ່ກຳນົດໄວ້ ກໍ່ຢ່າຟ້າວປິດອໍເດີ ສະນັ້ນການເທຣດຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງອາໄສດວງ

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

ກ່ອນທີ່ເຈົ້າຈະເປີດອໍເດີເຈົ້າຄວນແນ່ໃຈກ່ອນວ່າມັນຄຸ້ມທີ່ຈະເປີດ ໃຫ້ປະເມີນກຳໄລ ແລະ ຂາດທຶນທີ່ອາດເກີດຂື້ນ ແລະ ຕັດສິນໃຈວ່າ ເຈົ້າຄວນຈະເຂົ້າເທຣດ ຫຼື ບໍ່ເທຮດ ແມ້ກະທັ້ງຫາກເຫັນວ່າເປັນໂອກາດທີ່ດີຈະເຮັດໃຫ້ມີກຳໄລຫລາຍ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຈົ້າລົງທຶນຈຳນວນເທົ່າທີ່ເຈົ້າສາມາດຂາດທຶນໄດ້ໂດຍການເປີດອໍເດີທີ່ໃຊ້ຈຳນວນບໍ່ຫລາຍ

ຕອນໃດທີ່ເຈົ້າປິດອໍເດີຂາດທຶນ ?

ເຮົາບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງການຂາດທຶນໃນຟໍເລັກໄດ້ ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ແມ່ນອໍເດີທີ່ກຳລັງຂາດທຶນ ທຸກອໍເດີຄວນຈະປິດທັນທີ່ເລີຍ ໃນຊ່ວງເວລາໃດເວລາຫນຶ່ງຕະຫລາດອາດຈະເຄື່ຶນໄຫວໄປໃນທາງທີ່ເຈົ້າກຳໄລ ແຜນການເທຮດທີ່ດີຄືໃຫ້ຄິດໄວ້ລ່ວງຫນ້າກ່ອນວ່າ ເຈົ້າຈະສາມາດຂາດທຶນໄດ້ເທົ່າໃດ ແລະ ໃຫ້ປິດອໍເດີເມື່ອຂາດທຶນໄປເຖືງຈຳນວນນັ້ນແລ້ວ

ການປະເມີນກຳໄລ

ຄືກັນກັບຂາດທຶນ ແລະ ເຈົ້າຄວນວ່າງແຜນວ່າກຳໄລທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ໃນແຕ່ລະອໍເດີ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມໂລບຄອກງຳ ການເທຣດຟໍເລັກຈະຕ້ອງບໍ່ມີອາລົມມາກ່ຽວຂ້ອງ

ການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ

ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການຮຽນຮູ້ວ່າຕ້ອງມີລະບຽບຫລາຍສຳໃດເຖືງຈະເປັນເທຣດເດີທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ເຈົ້າຄວນວ່າງແຜນໄລຍະຍາວ ເມື່ອເຈົ້າມີແຜນແລ້ວເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າເວລາໃດຄວນເທຣດ ຫຼ ບໍ່ເທຣດ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຫລີກລ້ຽງການຂາດທຶນຈາກການເທຣດຫລາຍເກີນໄປໄດ້

ເຄັດລັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຫາກເຈົ້າຕ້ອງການປະສົບຜົນສຳເລັດ ເຈົ້າຄວນຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດຜາດ ໃຫ້ເຈົ້າຂຽນລາບລະອຽດທຸກຄັ້ງ ວິທີ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຫັນວ່າອໍເດີໃດປະເພດໃດທີ່ກຳໄລ ແລະ ອໍເດີໃດຂາດທຶນ ຫລັງຈາກເຈົ້າວິເຄາະປະຫວັດການເທຣດແລ້ວ ເຈົ້າສາມາດປ່່ຽນແປງກົນລະຍຸດການເທຣດ ແລະ ແຜນການເທຣດໃຫ້ເຫມາະສົມໄດ້

ເທຮດເດີແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຕ່າງກັນ ແລະ ເຈົ້າສາມາດປັບປ່ຽນແຜນການເທຣດໃຫ້ຄືກັບເຈົ້າຕ້ອງການ ຖ້າຫາກເຈົ້າຫາກະເລີ່ມໃນການເທຣດ ແຜນນີ້ກໍ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ດີໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ