facebook banner
logotype
Back to list

ຄວາມລັບຂອງກົນລະຍຸດ “ເກັບຜົນກຳໄລທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຕ່ຳກ່ວາ”

7:12 30 ກ.ຍ. 2019
382
Forex trading

ໃນຄວາມເປັນຈິງໝາກໄມ້ທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຄືຜົນທີ່ຈະຖືກເອື້ອມເຖິງ ແລະ ຖືກເດັດໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ສຳຫຼັບຟໍເຣັກເງືຶອນໄຂນີ້ຈະຖືກໃຊ້ສຳຫຼັບການເທຣດທີ່ມີໂອກາດສູງທີ່ສຸດໃນການສ້າງກຳໄລ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກົນລະຍຸດໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານເລືອກໃຊ້ເປັນແຜນການຫຼັກ ທ່ານກໍຄວນຮຽນຮູ້ທີ່ຈະໃຊ້ໂອກາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີຄົ້ນຫາ ແລະ ໃຊ້ການເທຣດທີ່ຮ້ອງກັນວ່າ “ເກັບຜົນລະໄມ້ທີ່ຫ້ອຍຢູ່”

ການເທຣດແບບນີ້ເປັນແນວໃດ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າກັບການລໍຖ້າຫຼືບໍ?

ມີຂໍ້ຮຽນຮູ້ສອງສາມປະການກ່ຽວກັບການເທຣດແບບ “ການເກັບຜົນຫມາກໄມ້ທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຕ່ຳກວ່າ”:

  • ມີຜົນຕອບແທນໃນທາງບວກທີ່ຊັດເຈນ
  • ເຈົ້າບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນການເທຣດແບບນີ້ໃນຕະຫລາດຫລາຍ
  • ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຕ້ອງຖ້າດົນປານໃດສຳລັບການເທຣດແບບນີ້ ມັນກະຄຸ້ມຄ່າ

คຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານຟໍເລັກຂອງເຈົ້າຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສາມາດໃນການການຄວບຄຸມອາລົມ ແລະ ຄວາມອົດທົນຄວາມສາມາດພິເສດໃນການຄົ້ນຫາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເທຣດແບບ “ເກັບຜົນຫມາກໄມ້ທີຫ້ອຍຢູ່ຕ່ຳກວ່າ” ເປັນວິທີທີ່ເຊຶ່ອຖືໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນການໄດ້ມາເຊຶ່ງຜົນກຳໄລທີ່ຕໍ່ເນືອງ

ຈະໃຊ້ກົນລະຍຸດນີ້ໄດ້ຈັ່ງໃດ ?

ຜູ້ເທຣດທີ່ດີຄືຜູ້ທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມສົນໃຈໄປທີ່ເຈົ້າ ພາບຂອງການເທຣດ ບໍ່ແມ່ນທີ່ປະລິມານ ຄົນທີ່ວົນວຽນຢູ່ໃນຕະຫລາດ ຕະຫລອດເວລາມັກຈະຂາດທຶນຫລາຍກວ່າຄົນທີ່ຮູ້ຈັກຖ້າ ການເທຣດທີ່ໄດ້ກຳໄລຊັດເຈນຍ່າງອົດທົນ

ຫາກເຈົ້າຫຍາກເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນກົນລະຍຸດນີ້ແລ້ວປະສົບຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານຟໍເລັກ ເຈົ້າຄວນຈື່ກົດຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ໃນຕະຫລາດສະກຸນເງິນ ຍິ່ງນ້ອຍຍິ່ງດີ ຄຸນຄວນເປີດອໍເດີທີ່ມີຜົນທາງບວກຊັດເຈນພຽງໜຶ່ງລາຍການ ຫລາຍກວ່າອໍເດີທີບໍ່ແນ່ໃຈຫລາຍສິບລາຍການ
  2. ເລິກເຝົ້າເບິ່ງກຼາບຢູ່ຕະຫລອດເວລາເພຶ່ອຄົ້ນຫາການການເທຣດທີຖືກຕ້ອງ ກວດເບິ່ງກຼາບ ສອງເທຶ່ອຕໍ່ວັນ ແລະ ຫາກບໍ່ມີຄວາມຜັນຜວນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ກໍ່ເອົາເວລາໄປເຮັດອັນອື່ນດີກ່ອນ
  3. ເຈົ້າຈະຕ້ອງຮູ້ໃຫ້ຊັດເຈນວ່າການເທຣດແບບໃດທີ່ເຈົ້າກຳລັງຊອກຫາ ແລ້ວເຈົ້າຈະເບິ່ງກຼາບໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
  4. ມັນຄວນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຈົ້າ ລືມການເທຣດທີ່ສ່ຽງ ແລະ ເທຣດຕະຫລອດໄປໄດ້ເລີຍ ປ່ອຍໃຫ້ການເທຣດແບບງ່າຍຫໆ ສ້າງເວດມົນ

ຈະຫາການເທຣດແບບ “ເກັບຜົນຫມາກໄມ້ທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຕ່ຳກວ່າ” ໄດ້ແນວໃດ ?

ຄ່ອນຂ້າງເປັນເລື່ອງງາຍ ຫາກເຈົ້າເບິ່ງກຼາບແລ້ວເຫັນວ່າມີຄວາມຜັນຜວນທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ເັບກຳໄລງ່າຍໆ ກໍ່ບໍ່ມີການເທຣດທີ່ໃຊ້ໃນຈຸດນັ້ນ ມາຮອດຈຸດນີ້ ມັນເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫລາຍທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງປິດຄອມພິວເຕີຂອງເຈົ້າແລ້ວໄປເຮັດອັນອື່ນ ວິທິນີ້ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງເຈົ້າຈາກການຂາດທຶນກ້ອນໃຫຍ່ໄປກັບອໍເດີທີ່ບໍ່ແນ່ໃຈ ກັບມາເທຣດໃນອີກໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຊົ່ວໂມງ ຫຼື ອາດເປັນມື້ຕໍ່ໄປ ແລ້ວການເທຣດທີ່ຖືກຕ້ອງຈະຖ້າການກັບມາຂອງເຈົ້າ

ເມຶ່ອເຈົ້າຄົ້ນພົບການເທຣດແບບ “ເກັບຜົນຫມາກໄມ້ທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຕ່ຳກວ່າ” ເຈົ້າຄວນລົງທຶນກັບມັນໃນຈຳນວນຫລາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຕອບແທນໃນຈຳນວນຫລາຍເຊັ່ນກັນ ໃນຄະນະດຽວກັນ ຈົງຈື່ໄວ້ວ່າເຈົ້າບໍ່ສາມາດລົງທຶນຫລາຍກວ່າ ຍອດທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດຂາດທຶນໄດ້ ຍ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເມຶ່ອເຈົ້າແນ່ໃຈກ່ຽວກັບຜົນຕອບແທນແລ້ວ ກໍ່ງ່າຍທີຈະເທຣດດ້ວຍຈຳນວນທີ່ຫລາຍຂຶ້ນນັ້ນເອງ

ແລະ ປະໂຫຍດອີກໜຶ່ງຂໍ້ຂອງກົນລະຍຸດນີ້

ການເທຣດແບບ “ເກັບຜົນຫມາກໄມ້ທີ່ຫ້ອຍຢູ່ຕ່ຳ” ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຝົ້າເບິາງ ຫຼື ມີການຈັດການດ້ານຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂັ້ມງວດ ຂ້ດີຄືບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການເຝິກ ທັນທີທີ່ເຮົາຕັ້ງຄ່າຕາມຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ Stop Loss เຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຈົ້າກໍ່ລືມການເທຣດໄປໄດ້ເລີຍ ແລ້ວຖ້າ ຜົນຕອບແທນເຖືງເຈົ້າຈະຢູ່ໃສກໍ່ຕາມ

ຢາກໃຫ້ເຈົ້າຈື່ໄວ້ວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກອໍເດີທີ່ຄຸ້ມຄ່າແກ່ການເປີດການເທຣດ ເມຶ່ອເຈົ້າຮຽນຮູ້ທີ່ຈະອົດທົນຖ້າການເທຣດແບບ “ເກັບຜົນຫມາກໄມ້ທີ່ຫ້ອຍຢູ່່ຕ່ຳກວ່າ” คุເຈົ້າກໍ່ຈະເລີມເຂົ້າໃຈ ເຈົ້າຈະໄດ້ຜົນກຳໄລຈາກຟໍເລັກຍ່າງຕໍ່ເນືອງໄດ້ແນວໃດ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ກົນລະຍຸດນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນລະບົບຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ ແລ້ວຄວາມສຳເລັດຈະມາເຈົ້າເອງ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ