facebook banner
logotype
Back to list

ຊຸດແນວຄວາມຄິດຂອງເທຣດເດີທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ

11:33 27 ສ.ຫ. 2019
2213
Trading Psychology

ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບບໍ່ສຳພັນກັບການວິເຄາະຂອງທ່ານ ເຖິງແມ້ວ່າທ່ານຈະເຊື່ອວ່າທ່ານຮູ້ຈັກທຸລະກິດນີ້ຫຼືບໍ ບາງທີ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງທຸລະກິດນີ້ກໍ່ຄືຊຸດຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະບໍ່ມີທາງປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ຄວາມຄິດຜິດໆຈະເປັນຕົວທຳລາຍຢ່າງແແທ້ຈິງແມ້ວ່າກົນລະຍຸດຈະດີປານໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານອາດຈະມີເງິນເປັນພັນໆລ້ານໂດລາໃນການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພາະສຸດທ້າຍມັນກໍ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຢູ່ດີ.

ລອງຖົກກັນວ່າສິ່ງສຳຄັນນີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ຜົນລັບຂອງການຊື້ຂາຍແນວໃດ ມີຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ເປັນພາບລວມຂອງຈິດຕະວິທະຍາໃນອຸດສາຫະກຳນີ້ທີ່ທ່ານຄຸນຈະສຶກສາ ຢ່າໄດ້ລະເລີຍຫຼີກຫຼ່ຽງ ຍິ່ງເລື່ອນການຮຽນຮູ້ທ່ານກໍ່ຍິງປະສົບຜົນສຳເລັດຊ້າລົງກ່ວາເດີມ.

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດທຳອິດກໍ່ຄື ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຈັກກົດ 3 ຂ້ທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການເທຣດທີ່ເໝາະສົມ:
 • Mind = ຈິດໃຈ
 • Money = ເງິນ
 • Method = ວິທີການ

ວັນນີ້ເຮົາຈະມາເນັ້ນບ້ຳກ່ຽວກັບບາງແງ່ມຸມຂອງຊຸດຄວາມຄິດໃນການເທຣດເຊິ່ງເປັນບັນໃດສູ່ຄວາມສຳເລັດ ທ່ານຈະເປັນວິທີປັບປ່ຽນຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຈັດການ ແລະ ທຸລະກິດໃນຂ້ືນພື້ນຖານ.

ຄວາມສຳພັນກັນລະຫວ່າງ ຄວາມມັ່ງຄັ່ງ ກັບ ຊຸດຄວາມຄິດ

ທຸກຢ່າງມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງ ເມື່ອທ່ານສ່ຽງຫຼາຍກ່ວາທີ່ທ່ານຈະສາມາດສູນເສຍໄດ້ ທ່ານຈະເສບຕິດການເທຣດພ້ອມກັບຄວາມກັງວົນ ຄິດຫຼາຍ ແລະ ອື່ນໆ ໜຶ່ງໃນພື້ນຖານຂອງວິທີການຫຼີກຫຼ່ຽງການຂາດທຶນຄືການປ່ອຍວາງ ິຍ່ງຜູ້ເທຣດກັງວົນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເທຣດເທົ່າໃດໂອກາດໃນການຈັດການໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມຍິງນ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຈະຖືກກືນກິນດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານເອງ ແລະ ສູນເສຍສັນຍານຂອງການລົ້ມເຫຼູວທີ່ອາດເກີດຂື້ນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ,

ຜູ້ເທຣດແຕ່ລະຄົນອາດເຄຍຜ່ານຄວາມຮູ້ສຶກບາງປະການຕາມດ້ານລຸ່ມນີ້ມາແນ່ແລ້ວ
 1. ໂລບມາກ ຄ່ອນຂ້າງຊັດເຈນໃນຕົວມັນເອງແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງຄວບຄຸມມັນໃຫ້ໄດ້ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະຄວບຄຸມທ່ານ
 2. ຫຼົງລືມ ແມ້ບາງຫຼາຍຄົນຈະເຫັນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນສິງເສຍຫາຍ ແຕ່ສຳຫຼັບການເທຣດທ່ານຈະຕ້ອງຕືນຕົວກັບມັນຕາມກົດແລ້ວ ມັນມີສາເຫດຈາກກຳໄລທີ່ໄດ້ສອງສາມເທື່ອ ເຊິ່ງມັນຈະນຳທ່ານໄປສູ້ຈຸດຕົກຕ່ຳໄດ້
 3. ຍ້ານ/ກັງວົນ ທ່ານບໍ່ສາມາດກຳຈັດມັນອອກໄປໄດ້ໝົດແຕ່ທ່ານວາງມັນລົງໄດ້ ແລ້ວເຮັດຫຍັງກໍ່ຕາມແຕ່ທີ່ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມັນນຳພາທ່ານໄປສູ້ບັນຫາ
 4. ຄາດຫວັງເປັນສິ່ງທີ່ຮັບຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າມັນເປັນແງ່ບວກ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນທີ່ນີ້ ຈົ່ງທຳຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃຫ້ຊັດເຈນ ແລະ ຢູ່ກັບຄວາມເປັນຈິງ
 5. ເສຍໃຈ ບາງທີ່ທ່ານກໍ່ຊະນະແຕ່ບາງທີ່ທ່ານກໍ່ເສຍ ພຽງແຕ່ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນແລ້ວໃຊ້ປະສົບການເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທີ່ອ່ດຈະເກີດຂື້ນໄດ້ໃນອະນາຄົດ
 6. ໃຈຮ້າຍ/ບໍ່ພໍໃຈ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ທ່ານບໍ່ຄວນເທຣດ

ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງລະວັງວ່າມີສາເຫດໃດແນ່ທີ່ຈະເຊື່ອໂຍງຄວາມສ່ຽງກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະສາມາດມອງເຫັນທາງໜີທີ່ໄລ່ທີ່ງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເລີ່ມພຽງເລັກນ້ອຍເມື່ອລົງສະໜາມຈິງ ສ້າງຄວາມເຄີຍຊິນກັບການສ່ຽງດ້ານການເງິນ, ທົດລອງການທຳງານຂອງລະບົບ ແລ້ວຄ່ອຍໆເພື່ອປະລິມານການເທຣດຂື້ນເທື່ອລະນ້ອຍ ຮັບຮູ້ຄວມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານແລ້ວຈັດການມັນ ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກໃດກໍ່ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໃວ່ໃນຂ້າງຕົ້ນ ຈົ່ງປ່ອຍມັນໄປແລ້ວຫຼີກຫຼ້ຽງການເພີ່ມຈຳນວນເງິນທີ່ີອ່ດທຳໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ.

ຢ່າຕັ້ງຄວາມຄາດຫວັງ

ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຄາດຫວັງແບບໍ່ສົມຈິງກັບການເທຣດ ຄວາມຍາກໃນຫານເທຣດໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ອີກດົນປານໃດຈຶ່ງຈະລວຍເປັນຕົ້ນ ຄວາມຄາດຫວັທີ່ສູງເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ບັນຖັດຖານໃວ້ສູງນຳ ແລະ ເລີ່ມຮູ້ສຶກແບກພາລະໜັກອື້ງ ໃນທັນທີ່ທີ່ສິ່ງທີ່ທ່ານຄາດຫວັງສູນເສຍໄປ ທ່ານຈະຜິດຫວັງ ເສົ້າ ຫຼື ເຫຼື່ອພຽງບັນຊີທະນາຄານທີ່ວ່າງປ່າວໄດ້ເລີຍ.

ຈົ່ງຢູ່ກັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ ແນວໂນ້ມດ້ວຍການສຶກສາຫາຄວາມຮູ້ ຫາໜັງສືນິຕະຍາສານກ່ຽວກັບການເທຣດມາອ່ານ ຕິດຕາມຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກບຼອກອັນດັບຕົ້ນໆ ຫຼືຜູ້ຊ່ຽວຊານເປັນຕົ້ນຖ້າທ່ານຮູ້ຈັກຜູ້ມີປະສົບການດ້ານການເທຣດ ທ່ານອາດລອງຂໍຄຳປຶກສາຈາກພວກເຂົາເພື່ອຫຼຸດພາບລວງຕາ ແລະ ທ່ານຄວນລົງມືທຳສິ່ງເຫຼົ່ນີ້ກ່ອນເລີມຕົ້ນເທຣດ

ເມື່ອຄວາມງ່າຍເປັນສິ່ງທີ່ດີກ່ວາ

ຄົນເຮົາມີແນວໂນ້ມເຮັດສິ່ງທີ່ຊັບຊ້ອນແມ້ຈະເຫັນຫົນທາງທີ່ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມນ້ອຍກ່ວາກໍ່ຕາມ ໃນທີ່ນີ້ກໍ່ເຊັ່ນກັນຜູ້ເທຣດມັກຈະພັດທະນາກົນລະຍຸດຕອນລົງມືທຳດ້ວຍການເພີ່ມຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ອອກຫ່າງຈາກຄວາມໝ້າເຊື່ອຖື ຈົ່ງໃຈເຍັນແລະໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ງ່າຍ ແລະ ຢູ່ບົນຫຼັກຖານຂອງແນວໂນ້ມແລະການຕັ້ງຄ່າຫຼັກ

ຜູ້ເທຣດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຄວນປະກອບໄປດ້ວຍຄົນສົມບັດເຫຼົ້ານ້ເຊັ່ນກັນ.
 • ຮູ້ຈັກເປີດໃຈ
 • ຍ້ອມຮັບຄວາມເຈັບປວດຮຸນແຮງແລ້ວລະມັດລະວັງ
 • ທຳຕົວເປັນປະໂຫຍດ
 • ພັດທະນາໂລກກະທັດທີ່ມຸ່ງໄປສູ້ໄຊຊະນະ

ທ້າຍທີ່ສຸດ ບົດສະຫຼຸບຄືຄວາມງ່າຍດາຍ ຜູ້ເທຣດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດມັກໃຊ້ຊຸດຄ່າຄວາມຄິດທີ່ເໝາະສົມພໍໆກັນ 3 ປະການໄດ້ແກ່: ກົນລະຍຸດ, ການຈັດການເລືອງເງິນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນຈິງ ສ່ວນຜົນເຫຼົ່ານີ້ຈະນຳພາທ່ານໄປສູ້ຜົນລັບທີ່ດີຍ້ຽມຢ່າງແທ້ຈິງ

Popular articles

Stay tuned for the latest FXCL stories

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການເທຣດຂອງເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ການສູນເສຍ ແນວຄວາມຄິດໃນການເທຣດ ນັກເທຣດມືໃໝ່ ຄວາມຜິດພາດໃນການເທຣດ ພຶດຕິກຳການເທຣດ ແຜນຂອງການເທຣດ ການຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນ ນັກເທຣດ Forex ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ ກົນລະຍຸດການເທຣດ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ການເທຣດ ການເທຣດ ນາຍໜ້າ ກຳໄລ ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ ຄູ່ ລາຄາ ຂໍ້ດີຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເລເວີ້ເຣດ FXCL ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທຶນ ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ການເທຣດ ຂໍ້ດີຂອງການເທຣດ ສັງຄົມເທຣດເດີ້ ເທຣດເດີ້ມືອາຊີບ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ບັນຊີທົດລອງ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຈິດຕະວິທະຍາການເທຣດ ແຜນການເທຣດ ກະລະຍຸດການເທຣດ ການເທຣດ ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີ້ມືໃໝ່ ບັນຊີທົດລອງ ນາຍໜ້າ ການຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງ ຊື້/ຂາຍ bid/ask ສ່ວນຕ່າງລາຄາ ເລເວີ້ເຮດ FXCL Metatrader 4 ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ການເທຣດຟໍເຣັກ ການເທຣດທົດລອງ ການເລີ່ມສຶກສາການເທຣດ ການບໍລິຫານຄວ່ມສ່ຽງ ການວາງແຜນການເທຣດ ການຂາດທຶນ ການຈັດການການຂາດທຶນ ກຣາຟ ການແບ່ງໂຊນເວລາ ອິນດິເຄເຕີ Meta Trader 4 ນັກເທຣດທີ່ຊ່ຽວຊານ ເທຣດຟໍເຣັກ ເທຣດເດີເລີ່ມຕົ້ນ ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ເທຣດເດີຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແຜນການເທຣດ ຂາດທຶນ ແນວຮັບ ແນວຕ້ານ ແນວໂນ້ມ ຜົນລະໄມ້ຫ່ອຍຢູ່ຕ່ຳ ຢຸດຂາດທຶນ ບໍລິການຄວາມສ່ຽງ ກົນລະຍຸດ ກຼາບ ເທຣດຟໍເລັກ ປະຫວັດການເທຣດ ເປັ້າຫມາຍໄລຍະຍາວ ເທຣດ ເປີດເທຣດ ປິດເທດ ການເທຣດຟໍເຣັກ. ກົນບະຍຸດການເທຣດ ການບໍບິຫານຄວາມສ່ຽງ ສະວິງການເທຣດ ນັກເທຣດສັ້ນ ກຼາຟ scalping ຊ່ວງເວລາ ການຕັ້ງີ່າການເທຣດ ການວາງແຜານການເທຣດ ກຣາຟລາຍວັນ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ນັກເທຣດສະໝັກຫຼີ້ນ ຜູ້ເທຣດຟໍເລັກ ແຂງຄ່າ ອ່ອນຄ່າ MA 200 ການເທຣດແນວໂນ້ມ ວິເຄາະປັດໄຈພື້ນຖານ ວິເຄາະທາງເທັກນິກ Stop Loss ເທຣດຂ່າວ ປະຕິທິນເສດຖະກິດ ການວິເຄາະຕະຫລາດ ອອກຂ່າວສຳຄັນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ ສະກຸນເງິນປະຈຳຊາດ ບັນທຶກການເທຣດ ກົນລະຍຸດໃນການເທຣດ ຊື້/ຂາຍ ກຳໄລ/ຂາດທຶນ ອາລົມ ການວິເຄາະທາງເທັກນິກ ການອອກຂ່າວ ຂະໜາດອໍເດີ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈຳ ເທຣດແບບຊ່ຽວຊານ EMA EA ກູາບລາຍວັນ ກູາບອາທິດ ຂ່າວຟໍເລັກ ໂປຼແກມເທຣດ ຈຸດສູງສຸດ ຈຸດຕ່ຳສຸດ ປັບແຕ່ງການເທຣດ ໂບກເກີ ປະເພດບັນຊີ ການເທຣດໜ່ວຍເຊັນ Mini Micro Cent ຫຸ້ນສ່ວນ ຄ່າຄອມມິດສັ້ນ ຄ່າທຳນຽມ ເງຶ່ອນໄຂການເທຣດ ເລເວີເຣດ ສະເປຣດ ເທຣດ Forex Expert Advisor ກຣາບ ແຜນກາ່ນເທຣດ MetaTrader 4 ໂປຣແກຣມເທຣດ ເທຣດໂດຍຫູ່ນຍົນ ເທຣດເດໂມ ການເທຣດຟຼໍເລັກ ຄຣິບໂຕ ຄວາມຜັນຜວນ ການເທຣດຕອນເຊົ້າ ການເທຣດຢ່າງມືອາຊີບ ການເທຣດຂ່າວ ການເທຣດForex ປະລິມານການເທຣດ ລ໋ອດ ປະເພດບັນຊີເທຣດ ບັນຊີ cent ບັນຊີ Mini ກ໋ອບປີ້ເທຣດ ບັນຊີ ECN Copytrade ບັນຊີ ECN swap-free ຍອດຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ການປະມວນຜົນການເທຣດ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການສະພາບຄ່ອງ ບັນຊີ demo ບັນຊີເທຣດແທ້ ການເທຣດຄວາມສ່ຽງຕໍ່າ EUR/USD ປະຕິທິດເສດຖະກິດ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫຼັກ ຄູ່ cross-currencies ຄູ່ສະກຸນເງິນຮອງ ຄູ່ສະກຸນເງິນ exotic ສະກຸນເງິນ base ສະກຸນເງິນ quote ຄ່າ spread ການ quote quotes bid ask ການເທຣດຟໍເລັກ ການເທຣດຕາມຂ່າວ ຄູ່ເງິນຫລັກ ຄູ່ເງິນລອງ ດອນລ້າສະຫະລັດ USD timeframe ກຼາບລາຍວັນ ລະດັບແນວຕ້ານ ລະດັບແນວຮັບ ລະດັບລາຄາ ຄ່າສະເລ່ຍ ກຣາບມື້ ກຣາບ 4 ຊົ່ວໂມງ ກຣາບ 1 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມຜັນຜວນ ອ່ານຄ່າ ເຄື່ອງມື false breakout ການເທຣດ້ວຍ pin bar ການເທຣດດ້ວຍ inside bar ປ່ອຍວາງ ຈຸດກຸ່ມທຶນຂອງ Stop loss Stop loss 50% MetaTrader4 ເທຣດເດີຜູ້ຊຽວຊານ ສິ່ງທີຕ້ອງເຮັດໃນການເທຣດ ການເທຣດ Forex ການເທຣດແບບ ສະວິງ pin bar ການເທຣດແບບມີຄວາມຖີ່ສູງ ການເທຣດອໍເດີ້ ການເທຣດແບບ Daytrade ສະວີງ ກົນລະຍຸດ breakout ຮູບແບບການເທຣດ ການເຂົ້າອໍເດີ Take Profit price action ຄ່າສະເລ່ຍເຄື່ອນທີ ກຼາບມື້ hammer shooting star inside bar pinocchio bar head and shoulders harami ອັດຕາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກຳໄລ ຄູ່ສະກຸນເງິນຫລັກ ເຄື່ອງມືຄຳນວນການເທຣດ ອາຍຸເທຣດເດີ ການຄວບຄຸມອາລົມ